6. klassi esimene trimester

Turvalisus digiseadmete kasutamisel

Ülesanne 1
Loo kooli arvutis oma klassi kausta oma nimega kaust. Sulle on abiks videoklipp kausta tegemisest.
Oma kausta loo tekstidokument. Selles ülesandes võib abiks olla videoklipp uue faili loomisest. Faili nimeks pane “Turvalisus” ja pealkirjaks pane “Turvalisus digiseadmete kasutamisel”.
Vaata videoklippi Lukkudest ja paroolidest.
Kirjuta loodud tekstidokumenti nähtud videoklipi kava. See tähendab, et pane kirja erinevad teemad, millest selles videos räägitakse.
Koosta iga teema kohta vähemalt üks asjalik küsimus.
Tutvuge klassikaaslaste koostatud kavadega ja vastake nende koostatud küsimustele.
Tee faili lõppu lühike kokkuvõte, mis tuleks sellest videoklipist meelde jätta.

Ülesanne 2
Uuri lähemalt veebilehte http://noor.targaltinternetis.ee/.
Leia teema, millest oled kõige enam huvitatud ja koosta sellel teemal esitlus tarkvaraga MS PowerPoint.
Esitluse tegemisel võib olla abi järgmistest videoklippidest:
Slaidile pildi, teksti ja pealkirja lisamine (MS PowerPoint),
Slaidi lisamine ja slaidipaigutuse muutmine (MS PowerPoint),
Slaidide järjekorra muutmine (MS PowerPoint),
Esitlusvaate kasutamine (MS PowerPoint)
Mõtle, millest räägid erinevate slaidide juures.

Ülesanne 3
Töö paarides. Tutvusta oma esitlust klassikaaslasele. Kuula ja vaata kaaslase esitlust. Arutlege, kuidas esitlust veel paremaks teha.
Täienda oma esitlust ja valmistu esitluseks.

Ülesanne 4
Loodud esitluse esitamine klassikaaslastele. Kuula kaaslaste esitlusi ja tee lühike kokkuvõte sellest, mida huvitavat ja kasulikku kuulsid ja nägid. Esita oma esitlus ja kokkuvõte nähtud esitlustest õpetajale hindamiseks. Kokkuvõtte tegemisel võid kasutada alustatud esitlust Esitlustest kokkuvõtte tegemiseks. Salvesta fail oma kausta ja tee sobivad täiendused. Vihjeid leiad esitluse slaidide märkmete alalt.

Multimeedia mõiste ja kasutamise näiteid

Ülesanne 5
Uuri internetist, mis on multimeedia. Salvesta kogutud info Google dokumenti, lisa kogutud materjalidele viited allikatele.
Koosta esitlus, milles tutvustad multimeedia mõistet.
Kasuta selles esitluses erinevaid meediaid.
Too interneti materjalidest erinevaid teemakohaseid näiteid ja viita allikatele.
Esitluse tegemisel võib olla abi järgmistest videoklippidest:
Esitluse slaidile ekraanivideo salvestamine (MS PowerPoint)
Slaidile lisatud ekraanivideo pikkuse parajaks trimmimine (MS PowerPoint)

Ülesanne 6
Esitlemine. Kaaslaste esitluste vaatamine ja kuulamine. Arutelu, mis on multimeedia.

Meie klassi meediakasutus

Ülesanne 7
Mõtle, kuidas kasutad meediat. Loo mõistekaart oma meediakasutusest.

Ülesanne 8
Tutvusta oma meediakasutust klassikaaslastele.
Kaardistage klassi meediakasutus. Mõelge, milliste vahenditega võiks seda teha.

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada arvutiklassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida, luua ja kasutada arvutis kaustasid ja faile, anda kaustadele ja failidele sobivad nimed;
3. kasutada veebipõhiseid multimeedia õppematerjale;
4. luua MS Word’is tekstidokument ja sisestada tekstidokumenti teksti (sh kirjavahemärke jt sümboleid);
5. koostada esitlus tarkvaraga MS PowerPoint;
6. esitleda esitlust kaaslastele ja teha kokkuvõtteid kaaslaste esitlustest;
7. selgitada multimeedia mõistet;
8. leida internetist sobivat infot usaldusväärsetest allikatest ja kasutada esitluses erinevad materjale internetist ja varustada kasutatud allikad sobivate viidetega;
9. kasutada esitluses erinevaid meediume (tekstid, pildid, audio, video, animatsioon, …);
10. koostada mõistekaardi oma meediakasutusest;
11. koostada ja vormistada vastavalt juhendile artikli koolis toimunud sündmusest.

Hindamine

Esimene hinne Turvalisus
1p Õpilane oskab klassi arvutisse sisse logida
1p Õpilane on loonud oma rühma kausta oma kausta
1p Õpilane on loonud oma kausta faili “Turvalisusest”
1p Tekstidokumendis on kirjas videoklipi kava
1p Iga teema juurde on lisatud vähemalt üks asjalik küsimus
1p Tekstidokumendi lõpus on kokkuvõte olulisest
1p Õpilane on loonud esitluse ül 2 juhendi järgi
1p Õpilane on esitanud esitluse klassikaaslastele
1p Õpilane on teinud kokkuvõtted kaaslaste esitlustest
1p Õpilane logib tunni lõpul arvutist välja ja jätab töökoha korda
Kokku 10 punkti

Teine hinne Multimeedia
1p Esitluses selgitatakse multimeedia mõistet
1p Esitluses on kasutatud mitut allikat
1p Interneti materjalidele on lisatud viited allikale
1p Esitluses on kasutatud tekste
1p Esitluses on kasutatud pilte
1p Esitluses on kasutatud audiot
1p Esitluses on kasutatud videot
1p Esitluses on kasutatud animatsiooni
1p Õpilane esitab esiltuse rühmakaaslastele
1p Õpilane on loonud mõistekaardi oma meediakasutusest
Kokku 10 punkti