8. klassi esimene trimester

Turvalisus arvuti kasutamisel

Ülesanne 1
Loo oma Google Drive’i keskkonda kaust “Multimeedia”. Uuri, milliseid faile saab luua Google Drive’i keskkonnas. Loo Multimeedia kausta dokument, mille nimeks pane “Turvalisus”.

Ülesanne 2
Uuri materjale interneti turvalisest kasutamisest
1. Veebimäng “Päästa Liisa ID” http://video.just.ee/paastaliisaid/html/
2. Tee läbi testid aadressil http://noor.targaltinternetis.ee/testi-oma-teadmisi/
3. Kui aega jääb, uuri erinevaid materjale lehelt
http://noor.targaltinternetis.ee/
Tee lühikokkuvõte turvalisest käitumisest internetis eelmises ülesandes loodud faili “Turvalisus”.
Jaga faili multimeedia õpetajaga.

Loovtöö tegemiseks vajalik info

Ülesanne 3
Tutvu kooli Loovtöö juhend ja Loovtöö päeviku näide näitega. Kuidas neist failidest oleks kasu loovtöö tegemisel? Kasuta sobivat tarkvara ja pane vabas vormis kirja õpileping, kus on vastused järgmistele küsimustele.
1. Mida on Sinul kavas teha selleks, et loovtöö õnnestuks?
2. Mida soovid multimeedia tundides õppida, et loovtöö saaks tehtud ja edukalt esitletud? Jaga õpilepingut multimeedia õpetajaga.

Ülesanne 4
Uuri koos kaaslasega eelmiste aastate 8 klasside õpilaste soovitusi loovtöö tegijale.
Milliseid soovitusi pead enda jaoks oluliseks? Miks?
Kas on midagi, millega Sa ei nõustu? Miks?
Mis on loovtöö tegemisel ja kaitsmisel oluline?

Ülesanne 5
Tutvusta oma loovtöö ideed grupikaaslastele.
Mis on sinu loovtöö teema?
Kirjelda lühidalt, mida on kavas teha.
Kes on loovtöö juhendaja?
Loovtöö tutvustamiseks valmistumisel võib olla abiks loovtööd tutvustava esitluse ideekavand.
Siin on videoklipp, milles näidatakse, kuidas võtta MS PowerPointi esitlus kasutusele Google Drive’is.

Infootsing. Interneti materjalide kasutamine

Ülesanne 6
Kuidas leida internetist loovtöö jaoks just see õige info? Siin on abiks mõned näited, kuidas Google’i otsingut täpsustada.
Otsi internetist asjalikku infot oma loovtööga seotud teemadel. Koosta lühike loovtöö valdkonna kirjeldus. Selleks tee uus dokument oma Google Drive’i Multimeedia kausta. Lisa kirjeldusele ka sobivaid viiteid erinevatele usaldusväärsetele allikatele. Valmis tööd jaga multimeedia õpetajaga.

Küsitluse vorm. Veebipõhine küsitlus

Ülesanne 7
Koosta Google Drive’is küsitluse vorm, mille kirjelduse leiad tekstifailist Küsitluse mustand.

Ülesanne 8
Koosta Google Drive’i keskkonnas oma küsitlus ja saada see grupikaaslastele vastamiseks. Vasta ka grupikaaslaste küsitlustele. Küsitlus võiks sisaldada järgmisi elemente:
– valikvastused, kus saab teha ühe valiku,
– valikvastused, kus saab teha mitu valikut,
– rippmenüü,
– vastaja sisestatav lühike tekst,
– vastaja sisestatav pikem tekst.
NB! Kui sinu loovtöös on vaja koguda andmeid veebipõhise küsitluse abil, siis koosta küsitlus, mis sobib sinu loovtöö tegemiseks.
Küsitluse võib teha ka mõnel teisel teemal, näiteks uurida klassikaaslaste lemmikraamatuid, muusikalisi eelistusi, lemmikloomi jne. Küsitluse võib teha ka toitumise või õppimise harjumuste kohta, tervislike eluviiside kohta, huvialade kohta jne.

Ülesanne 9
Loo oma Google Drive Loovtöö kausta küsitluste alamkausta tekstifail pealkirjaga „Ülevaade kaaslaste küsitlustest“. Kirjuta ülevaade, milles annad vastuse küsimustele, mille leiad failist “Kokkuvõte kaaslaste küsitlustest“.

Ülesanne 10
Koosta küsitlusest kokkuvõte. Uuri enda loodud küsitlusega kogutud vastuseid. Mis võimalusi pakub Google vorm küsitlusega kogutud andmetest kokkuvõtete tegemisel? Uuri täiendavaid võimalusi, mida pakub vastustest kokkuvõtte tegemisel arvutustabel. Loo Google Drive’i Multimeedia kausta dokument ja koosta lühike kokkuvõte küsitluse tulemustest ja sellest, mida õppisid vormi tegemisel, küsitluse läbiviimisel ja kaaslaste küsitlustele vastamisel. Soovitav on kokkuvõte kirjutada artikli vormis ja võtta eeskuju kooli Loovtöö juhend toodud artikli ülesehituse näitest.

Järgnevad mõned näited, kuidas andmetest kokkuvõtet võiks teha.
Siin on näiteks üks lihtne küsitluse kokkuvõte.
NB! Tabelarvutusprogrammid võimaldavad luua kogutud andmetest ülevaatlikke diagramme. Siin on näide kuidas teha kokkuvõtet ja sektordiagrammi kogutud andmetest tarkvara MS Excel abil. Teises näites kujundatakse andmeid ja tehakse lintdiagramm ning sorteeritakse andmeid kasvavas ja kahanevas järjekorras.
NB! Tabelis olevatest pikematest tekstidest saab parema ülevaate, kui teha veergude laius parajaks ja kasutada ridade murdmist.
NB! Kuidas teha kokkuvõtet, kui kogutud andmed on vabas vormis tekstidena? Sellisel juhul tuleb teha kokkuvõte kogutud tekstidest. Ülevaatlikuma kokkuvõtte tegemiseks võiks kasutada tekstide temaatilist analüüsi. See on nagu ideekaardi koostamine enne kirjandi kirjutamist, aga ideede asemel on erinevad teemad, mis leiduvad kogutud tekstides.

Lisaülesanne kiirematele
Ülesande täitmiseks kasuta tabelarvutustarkvara.
1. Sisesta tabelisse klassi nimekiri ja märgi kellaajad, mis kell keegi sinu klassi õpilastest hakkab hommikul kooli tulema ja mis kell ta kohale jõuab.
2. Lisa tabelisse valem, mis arvutab, mitu minutit kulub erinevatel õpilastel kooli tulemiseks. Kopeeri valem tabeli lõpuni.
3. Teisalda veerg D veergude A ja B vahele, et kooliteele kuluv aeg minutites oleks kohe õpilase nime kõrval.
4. Loo tabeli põhjal joondiagramm.
5. Lisa tulpadele iga õpilase kooliteele kuluv aeg minutites
Siin on üks võimalik lisaülesande lahendamise näide: koolitee
NB! MS Excelis on koma kohal koma, kui kasutad Google Drive arvutustabelit, kasuta koma kohal punkti.

Esimese trimestri õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada arvutiklassis arvutit järgides arvutiklassi reegleid;
2. kasutada Google Drive’i keskkonda, ta oskab
– luua ja kasutada kaustasid ja faile,
– oskab muuta faili nime sobivaks,
– oskab Google Drive faile jagada;
3. luua teksti salvestamiseks ja jagamiseks sobiva faili;
4. leida veebist kooli loovtööde juhendi ja sellest vajaliku info;
5. luua tekste ja vormistada neid arvutis;
6. kirjeldada oma loovtöö valdkonda;
7. leida internetist oma loovtöö jaoks sobivat materjali usaldusväärsetest allikatest;
8. viidata kasutatud allikatele;
9. koostada küsitluse Google Drive’i keskkonnas,
– valida küsitluse jaoks sobivad vormielemendid,
– oskab küsitlust jagada ja
– tulemustest kokkuvõtteid teha, sh luua küsitluse andmete põhjal tabeli või diargammi;
10. kirjutada artiklit, teab, missugustest osadest artikkel koosneb ja kuidas artiklit arvuti abil vormistada.

Hindamine

Esimene hinne Turvalisus ja infootsing
1p Õpilane on loonud Google Drive’i kausta “Multimeedia”
1p Õpilane on loonud faili “Turvalisus” ja jaganud seda õpetajaga
1p Failis “Turvalisus” on sobiv ja asjalik sisu
1p Õpilane on loonud faili “Õpileping” ja jaganud seda õpetajaga
1p Failis “Õpileping” on sobiv ja asjalik sisu
1p Õpilane on jaganud õpetajaga loovtöö valdkonna kirjeldust
1p Loovtöö valdkonna kirjelduses on kasutatud mitut allikat
1p Kasutatud interneti allikatele on viidatud
Kasutatud allikad on sobivad ja usaldusväärsed
1p Õpilane logib tunni lõpul arvutist välja ja jätab töökoha korda
Kokku 10 punkti

Teine hinne Küsitluse vorm
1p Õpilane on koostanud küsitluse vormi ül 7
1p Õpilane on loonud oma küsitluse vormi
1p Õpilane on jaganud küsitlust rühmakaaslastega
1p Vorm sisaldab valikvastuseid (võimalik märkida üks valik)
1p Vorm sisaldab valikvastuseid (võimalik märkida mitu valikut)
1p Vorm sisaldab rippmenüüd
1p Vorm sisaldab lühikese teksti sisestamise ala
1p Vorm sisaldab pikema teksti sisestamise ala
1p Õpilane on teinud kokkuvõtte kaaslaste küsitlustest
1p Kaaslaste küsitlustest tehtud kokkuvõte on asjalik
Kokku 10 punkti

Kolmas hinne Artikkel küsitlusest
1p Artikkel on esitatud hindamiseks
1p Artiklil on sissejuhatus
1p Sissejuhatuses põhjendatakse küsitluse teemavalikut
1p Artiklis on info küsitlusele vastanute kohta
1p Artiklis on info, kuidas andmetest kokkuvõte tehti
1p Artiklis on küsitluse tulemused
1p Artiklis on kirjas, mida õpilane tehtud küsitlustega õppis
1p Artiklil on kokkuvõte
1p Artiklis kasutatakse tabelit või diagrammi
1p Artikli tekst on liigendatud (lõigud, alapealkirjad)
Kokku 10 punkti