8. klassi kolmas trimester

Valmistume loovtööde esitlemiseks

Ülesanne 1
Esitle oma loovtööd grupikaaslastele. Vaata ja kuula grupikaaslaste esitlusi ja anna neile soovitusi esitluse ja esitlemise paremaks muutmiseks.

Ül 1 hindamine
1p Õpilane esitles oma loovtöö grupikaaslastele.
1p Õpilasel on olemas esitluse slaidid või posterettekanne.
1p Õpilasel on failis olemas esitluse kõne tekst.
1p Õpilane on täitnud tagasiside grupikaaslaste esitlustele.
1p Õpilane on täitnud tagasiside andnud grupikaaslastle soovitusi oma esitluse ja esitlemise paremaks muutmiseks.

Ülesanne 2
Tee oma loovtöö esitluses vajadusel muudatusi. Kasuta kaaslastelt saadud tagasisidet, eelmiste trimestrite multimeedia tundide materjale ja loovtöö juhendit. Esita esitluse või posterettekande ja fail hindamiseks multimeedia õpetajale. Kui pead vajalikuks, lisa esitluse kõne tekst.

Ül 2 hindamine
1p Failist saab teada, mis on loovtöö teema ja miks see teema valiti.
1p Failist saab teada, mis on loovtöö eesmärk.
1p Failist saab teada, mida ja kuidas loovtöös tehti.
1p Failist saab teada, mis tehtud sai ja kas püstitatud eesmärk täideti.
1p Failist saab teada, mida töö käigus õpiti.

Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte viimistlemine

Ülesanne 3
Vaata läbi oma loovtöö kirjalik kokkuvõte ja tee selles vajadusel täiendusi ja muudatusi. Mõtle, kas loovtöö kirjalik kokkuvõte vastab kooli loovtööde juhendile.
Jaga loovtöö kirjaliku kokkuvõtte faili multimeedia õpetajaga. Tee töös vajadusel muudatusi.
Salvesta valmis loovtöö kirjalik kokkuvõte PDF-failina ja lisa selle faili link loovtöö päevikusse.

Ül 3 hindamine
1p Loovtöö kirjalikust osast saab teada, mis on loovtöö eesmärk.
1p Loovtöö kirjalikust osast saab teada, mida tehti püstitatud eesmärgi täitmiseks.
1p Loovtöö kirjalikust osast saab teada, kuidas eesmärk täideti, mis valmis loovtöö tegemise käigus.
1p Loovtöö kirjalikust osast saab teada, mida loovtöö tegemise käigus õpiti.
1p Loovtöö kirjalikus osas on viidatud kasutatud allikatele ja töö lõpus on kasutatud allikate loetelu.

Kokkuvõte loovtöö kaitsmisest

Ülesanne 4
Soovitused järgmistele loovtööde tegijatele.
Arutelge kaaslastega, kuidas läks loovtööde esitlemine. Mis läks hästi, mida oleks võinud teisiti teha?
Koostage soovitused neile, kes hakkavad järgmistel aastatel loovtööd tegema. Vormistage soovitused esitlusena, posterettekandena, animatsioonina või videoklipina.
Tutvustage valminud tööd grupikaaslastele.

Ül 4 hindamine
1p Rühmatöös on koostatud soovitused loovtööde tegijatele.
1p Soovitused on vormistatud esitlusena, posterettekandena, animatsioonina või videoklipina.
1p Rühmatöö tulemust on esitletud grupikaaslastele.
1p Soovitused on asjalikud.
1p Soovitused on esitatud huvitavalt.

Hindamine
5 punkti – hinne “5” (väga hea)
4 punkti – hinne “4” (hea)
3 punkti – hinne “3” (rahuldav)
1 ja 2 punkti – hinne “2” (mitterahuldav, töö tuleb valmis teha)
0 punkti – hinne “1” (töö tuleb ära teha vastavalt juhendile)

Õpitulemused

Õpilane oskab

1. kasutada arvutiklassis arvutit järgides arvutiklassi reegleid;
2. kasutada Google Drive’i keskkonda, ta oskab
– luua ja kasutada kaustasid ja faile,
– oskab muuta faili nime sobivaks,
– oskab Google Drive faile jagada;
3. luua teksti salvestamiseks ja jagamiseks sobiva faili;
4. leida veebist kooli loovtööde juhendi ja sellest vajaliku info;
5. leida internetist oma loovtöö jaoks sobivat materjali usaldusväärsetest allikatest;
6. viidata kasutatud allikatele;
7. kirjutada artiklit, teab, missugustest osadest artikkel koosneb ja kuidas artiklit arvuti abil vormistada.
8. luua esitlust loovtöö esitlemiseks;
9. luua postrit loovtöö posterettekande jaoks;
10. esitleda tehtud loovtööd.

Õpilaste tagasiside multimeedia kursusele

Küsitluse leiab sellelt lingilt: https://forms.gle/gFrfMjbnUYjTjemFA