Soovitusi ootamatuks asendustunniks

Vahel juhtub, et keegi õpetajatest on ootamatult haigestunud ning õpetajal avaneb võimalus minna kolleegi asemel tundi andma. Sageli ei jää ka aega, et ootamatuks tunniks ettevalmistusi teha. Kuidas korraldada selles tunnis õppimist nii, et sellest õppijatele võimalikult palju kasu oleks? Igas tunnis sobib õpilasi õppima õpetada. Veel parem on, kui õppima õppimisega koos ka ainealaseid teadmisi ja oskusi õpitakse. Joonisel 1 on valik soovitusi, kuidas võiks õpetada ootamatus asendustunnis.

Joonis 1. Soovitusi ootamatuks asendustunniks

Asendustunni ülesehitus võiks olla järgmine: meenutatakse, mida on varem õpitud, otsitakse õppematerjalid, mille abil õppimist jätkata, õpitakse ja lõpuks tehakse õpitust kokkuvõte (joonis 2).

Joonis 2. Asendustunni etapid

Tunni tegevuste valik oleneb sellest, kas tunni teema on teada. Valikut piiravad ka olemasolevad võimalused: kas on võimalik kasutada õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, vihikuid, arvutit ja projektorit ja teisi õppematerjale või tehnilisi vahendeid.

Kui on teada tunni teema ja õpilastel on olemas õpikud

Laske õpilastel uurida õpitava peatüki peatüki pilte ja ennustada, mida tunnis õppima hakatakse. Seejärel töötada koos õpiku peatükk lõikude kaupa läbi.

  • Variant 1. Üks õpilane loeb lõigu klassile ette. Õpilased esitavad loetud lõigu kohta küsimusi ja vastavad.
  • Variant 2. Üks õpilane loeb lõigu klassile ette. Õpilased toovad välja, mis oli selles lõigus oluline, mis tuleb meelde jätta.
  • Variant 3. Pinginaabrid loevad üksteisele lausete kaupa vaheldumisi teksti ette. Seejärel vesteldakse loetust ja tehakse teksti kokkuvõte.
  • Variant 4. Pinginaabrid tutvuvad koos õpiku peatükiga ja koostavad selle põhjal tunnikontrolli.

Kui tunni lõpul jääb aega üle, võib õpilastel lasta kirjutada ja joonistada, mida nad tänases tunnis õppisid.

Kui on teada tunni teema ja on võimalus kasutada Opiq.ee varamut

Avada tund keskkonnas Opiq.ee ja kuvada materjal klassis ekraanile. Tutvuge koos õpilastega materjalidega: vaadake pilte, lugege lõikude kaupa tekste, vastake teksti kohta küsimustele, vaadake videoklippe jne.
NB! Tekste saab lasta lõikude kaupa ette lugeda ka arvutil. Õpilastelt võib küsida, kas keegi soovib lõigu ise ette lugeda või laseme arvutil lugeda. Küsimusi loetu või nähtu kohta võib lasta välja mõelda õpilastel. Õpilane mõtleb küsimuse ja küsib klassist kedagi. Küsimusele vastanud õpilane saab esitada järgmise küsimuse ja kedagi küsida. Kui tunni lõpul jääb aega üle, võib õpilastel lasta kirjutada ja joonistada, mida nad tänases tunnis õppisid.

Võimalusel võiks kasutada õppevideot

Kui tunni teema on teada ja on pisut aega, saab otsida tundi sobiva õppevideo. Järgnevalt valik linke, kust videoid leida.
Loodusõpetus
Tartu Ülikooli teaduskool 1.-3 ja 4.-6. kl: https://teaduskool.ut.ee/et/loodusopetuse-oppevideod

Keemia
Joana Jõgela. TÜ teaduskool 8.-9. kl ja gümn: https://teaduskool.ut.ee/et/keemia-oppevideod

Matemaatika
Allar Veelmaa. Põhikooli matemaatika: https://www.allarveelmaa.ee/pohikoolivideod.html
Allar Veelmaa. Gümnaasiumi matemaatika: https://www.allarveelmaa.ee/videoloend.htm
Allar Veelmaa videoloendid kirjastus Mauruse veebilehel: põhikoolile, gümn I, gümn II

Ajalugu põhikoolile. Kristo Siig: https://www.youtube.com/@kristosiig/playlists

Erinevad õppeained: füüsika, matemaatika, kirjandus, geograafia, bioloogia jt
Videoõps: https://www.youtube.com/@Videoops/playlists.

Kui ei õnnestu tunni teemat teada saada, siis …

Vahel juhtub, et ära jäänud on järjest mitu tundi ja õpilased ei mäleta, mida õpiti. Või on uus õppeaasta või trimester alles alanud. Samuti ei pruugi olla õpilastel kaasas õpikuid ega töövihikuid. Sellisel juhul sobivad järgmised ülesanded.

  • Mõistekaardi koostamine selles õppeaines õpitust.
  • Vabakirjutamine teemal, mida ja kuidas selles õppeaines on õpitud.

Kui eKooli päevikule juurdepääs puudub ja õpilastele ei meenu ükski teema, mida on selles aines õpitud, siis võiks lasta neil kirjutada, milliseid teemasid selles õppeaines õppida võiks. Kuidas võiks õppetöö toimuda? Kuidas õpilased seda õppeainet õpetaksid? Mida huvitavat nad selles õppeaines õppida tahaksid?

Siin on hea kasutada lumepallimeetodit. Esialgu kirjutab igaüks ise. Seejärel paaristöö kaaslasega. Siis moodustatakse õpilastest suuremad grupid, kus kogutakse mõtted kokku ja valmistutakse oma ideede tutvustamiseks. Lõpuks tutvustab iga rühm klassile oma tulemusi (mida ja kuidas selles õppeaines õppida võiks).

  • Kordamistund õpitud teemal

Alati võib teha kordamistunni, kus õpilased meenutavad varem õpitut. Meenutamine on üks parimatest õppimise strateegiatest. Võib lasta õpilastel koostada õpitud teema kohta mõistekaardi või kontrolltöö küsimused. Kontrolltöö küsimuste koostamine on väga hea õppimise meetod, sest siis tuleb õppematerjal põhjalikult läbi töötada. Hea on lasta kirja panna ka koostatud küsimuste näidisvastused. Olenevalt klassist ja ruumist sobib kasutada paberit ja pliiatsit või digivahendeid.

Kui on võimalik kasutada arvutiklassi, võib jagada õpilastele harjutusteste õpitud teemadel teadmiste ja oskuste kinnistamiseks. Teemade järgi ja hea kvaliteediga tasuta teste leiab näiteks keskkondadest EIS eis.ekk.edu.ee/eis ja Taskutark www.taskutark.ee.

Õpime õppima

Häid soovitusi ja nippe, kuidas õppida, leiab veebilehelt Peaasi.ee – Õppimine peaasi.ee/teema/tahelepanu/oppimine. Igasse tundi sobib pisut õppima õppimist.

Edukaid asendustunde!

Anne Tiits