8. klassi loovtöö

Joonis 1. Loovtöö tegemise etapid

Ettevalmistused loovtöö tegemiseks

Loovtööde tegemise protsess

LT-2024-2025.pptx ja LT-2024-2025.pdf

Üks väga hea õppematerjal iseseisvalt uurimiseks nii loovtööde tegijatele kui ka juhendajatele on E-koolikoti keskkonnas Põhikooli loovtöö protsessi toetav digitaalne õppevara, milles on viis loovtöö tegemist tutvustavat õppevideot ning lisaks töölehed, mis on abiks loovtöö kavandamisel ja loovtöö tegemisel.

Ülesanne 1
Info
8. klasside loovtööd tehakse vastavalt kooli loovtööde juhendile. Loovtöö tegemisel on toeks multimeedia tunnid ja loovtöö juhendaja. Multimeedia tunnid toimuvad 8. klassis esimesel poolaastal kaks korda nädalas. Multimeedia tundides õpitakse oskusi, mis on vajalikud loovtöö kavandamisel, loovtööst kirjaliku kokkuvõtte tegemisel ja loovtöö esitlemisel. Siin lehel on valik ülesandeid koos linkidega erinevatele õppematerjalidele, mida kasutatakse multimeedia tundides.

Vahekokkuvõtted tehtust toimuvad multimeedia tundides septembris, oktoobris ja novembris. Siis tutvustavad õpilased grupikaaslastele ja õpetajale oma loovtöö hetkeseisu. Vahekokkuvõtete tegemisel võivad soovi ja võimaluse korral osaleda ka õppealajuhataja, klassijuhataja ja loovtööde juhendajad.

Hindamisest
Jooksev hindamine on lävendipõhine. Iga hinnatava ülesande järel on välja toodud, mis peab olema tehtud selleks, et ülesanne arvestatud (A) saaks. E-kooli pannakse ülesannete täitmise eest ülesanded “A” (arvestatud) ja “MA” (mittearvestatud). Kui õpetaja sisestab e-kooli hinde “MA”, siis sisestab ta hinde juurde ka kommentaari selle kohta, mida tuleb õpilasel teha, et hindeks “A” saada. Trimestrihinne on “A”, kui õpilane on trimestri jooksul sooritanud multimeedia tundides kõik ettenähtud ülesanded hindele “A”.

Loovtöö kirjalikust osast
Loovtöö käigus koostab õpilane loovtööd kajastava kirjaliku kokkuvõtte. Selleks hakatakse materjale koguma juba loovtööd kavandades (vt ülesanne 5). Kogutud materjalide põhjal vormistatakse artikli vormis kokkuvõte. Loovtööd kokkuvõtva artikli ülesehitus ja maht võivad olla erinevat tüüpi loovtööde puhul erinevad.

Projekti, kunstitööd või muud sarnast praktilisemat laadi loovtööd kokkuvõtva artikli pikkus on üldjuhul 4-10 lehekülge. Valmis loovtöö kirjalikus osas on olenevalt töö iseloomust vähemalt järgmised osad: autori andmed, sissejuhatus, kasutatud meetodid, tulemused, arutelu ja kasutatud allikad. Olenevalt töö iseloomust võib täiendada loovtöö kirjalikku osa vajadusel teiste peatükkide ja/või lisadega, et kirjalik osa annaks loovtöö eesmärkidest, protsessist ja järeldustest ammendava ülevaate.

Loovtöö kui uurimuse kirjaliku osa vormistamisel on soovitav võtta eeskujuks õpilaste teadusajakirja Akadeemiake vormistus- ja viitamisjuhend ning sellisel juhul koosneb loovtöö kirjalik osa lõpuks järgmistest osadest: esileht töö pealkirja, autori andmete ja sissejuhatusega, sisukord, kirjanduse ülevaade, metoodika, tulemused, järeldused, kokkuvõte ja kasutatud kirjandus. Näiteid õpilasttööde vormistamisest saab vaadata õpilaste teadusajakirja Akadeemiake veebilehelt akadeemiake.ee

Kontrolli oma teadmisi, kas oled loovtöö tegemiseks valmis. Täida test.

Ülesanne 2
Soovitused eelmiste aastate 8. klasside õpilastelt (video, esitlus, tekstid, ülesanne)
Uuri koos kaaslasega järgmisi materjale:

Arutlege multimeedia tunnis ja otsige vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Milliseid soovitusi pead enda jaoks oluliseks? Miks?
 • Kas on midagi, millega Sa ei nõustu? Miks?
 • Mis on loovtöö tegemisel ja esitlemisel oluline?

Ül 2 hindamine
Ülesanne on arvestatud (A), kui õpilane on ülesande materjalidega tutvunud ja andnud ülesande küsimustele vastused kas suuliselt või kirjalikult.

Joonis 3. Septembris mõtleme läbi, mida ja kuidas loovtöös teha ning koostame tegevuskavad

Ülesanne 3
Leia õpetajate hulgast loovtöö juhendaja ja vali loovtöö teema. Vajadusel küsi nõu klassijuhatajalt või multimeedia õpetajalt.

Vajadusel täpsustage koos juhendajaga juhendaja poolt pakutud teemat. Mõtle, mida tahad teada saada, katsetada või selgeks õppida. Siin on valik ideid, mida võiks teha: raamat, õpetlik mäng, brošüür, koolitund, näitus, klassiväline üritus, uurimus, millegi katsetamine, millegi meisterdamine, filmi, reklaamklipi, esitluse, õppevideo, pildialbumi tegemine, sugupuu uurimine, huvitavate ehitiste uurimine, taimede uurimine või midagi muud. Aruta oma plaanid juhendajaga läbi.

Ül 3 hindamine
Ülesanne on arvestatud (A), kui õpilane on valinud loovtöö teema ja teatanud selle multimeedia õpetajale.

Ülesanne 4
Võtame loovtöö ja harjutuste jaoks kasutusele keskkonna Google Drive.
Ava oma Google Drive keskkond ja loo sinna kaust “Loovtöö” koos alamkaustade ja dokumendiga vastavalt joonis 4 struktuurile.

Joonis 4. Loovtöö materjalide kaustad ja loovtöö päeviku asukoht

Ül 4 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on loonud oma Google Drive’i kettale loovtöö kausta koos kahe alamkausta ja loovtöö päeviku tegemiseks vajaliku dokumendiga. Eeskujuks on võetud struktuur jooniselt 3.

Ülesanne 5
Alusta loovtöö päeviku täitmist. Ava eelmises ülesandes loodud loovtöö päevik ja sisesta sinna loovtöö pealkiri, oma nimi, kool, klass ja juhendaja nimi. Seejärel alusta osade SISSEJUHATUS ja MEETOD täitmisega. Märgi, millest neis osades kirjutad ja millal need osad valmis saavad.

Ül 5 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– loovtöö päevikus on olemas ülesandes 5 nimetatud andmed,
– loovtöö pealkiri on vormindatud pealkirja stiilis,
– alapealkirjad on vormindatud alapealkirja stiilis,
– sisu tekst on vormindatud tavalise teksti stiilis,
– loovtöö päevikut on jagatud multimeedia õpetajaga.

Ülesanne 6
Lisa loovtöö päevikusse järgmised osad: TULEMUSED ja ARUTELU. Sisesta pealkirjade alla tavalise tekstina tähtajad, millal need osad valmis saavad ja lisa märkmed või küsimused, mis on abiks hiljem nende osade kirjutamisel.

Ül 6 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui õpilase loovtöö päevikus
– on osad TULEMUSED ja ARUTELU,
– pealkirjade all on tähtajad, millal tehakse kokkuvõtteid ja millal need osad peavad valmis olema,
– pealkirjad on vormindatud alapealkirja stiilis,
– sisu tekst on vormindatud tavalise teksti stiilis.

Ülesanne 7
KOMMENTAARIDE KASUTAMINE Google’i dokumendis.
Vaata oma loovtöö päevikut, kas õpetaja on sinna kommentaare lisanud? Leia loovtöö päevikus koht, mille kohta soovid ise rohkem infot saada ja sisesta kommentaar küsimusega.

Ül 7 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on lisanud loovtöö päevikusse kommentaari küsimusega loovtöö kohta.

Ülesanne 8
Loovtöö metoodika valimine. Mõtle läbi, milliseid meetodeid kasutad oma loovtöö tegemisel. Pane mõtted kirja loovtöö päevikusse sobivasse kohta.
Näiteks: projektid, kunstitööd, erinevad praktilised tööd, …
Näiteks uurimistöö meetodeid: intervjuu, küsitlus, vaatlus, katse, …

Ül 8 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on kirjutanud loovtöö päevikusse, milliseid meetodeid on tal kavas loovtöö tegemisel kasutada.

Ülesanne 9
Tegevuskava koostamine. Mõtle läbi oma loovtöö tegevuskava ja vormista see tabelina loovtöö päevikus sobivasse kohta.
Abiks on kolm näidet erinevat tüüpi loovtööde tegevuskavade vormistamisest tabelina.

Ül 9 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui õpilase loovtöö päevikus on
– tabel loovtöö ajakavaga,
– ajakavas on kirjas loovtöö tegemiseks vajalikud tegevused,
– tabelil on number ja pealkiri vormistatud sarnaselt videoklippide näidistega,
– ajakava mahub ajaliselt loovtöö tegemiseks ettenähtud piiridesse.


VAHEKOKKUVÕTE septembris
Loovtöö teema ja juhendaja teatamine. Iga õpilane räägib oma loovtöö esialgsetest plaanidest, mida ja kuidas tal on kavas loovtöö raames teha. Loovtöö I vahekokkuvõtte küsimustik õpilastele


Joonis 5. Nüüd on tegevuskava läbi mõeldud ja asume loovtööd tegema.

Ülesanne 10
INFOOTSING Kuidas leida loovtöö jaoks vajalikku materjali?
Kuidas leida internetist loovtöö jaoks just see õige info? Siin on abiks mõned näited, kuidas Google’i otsingut täpsustada.

Erinevaid teadusartikleid leiab aadressilt scholar.google.com

Raamatukogude andmebaas veebis asub aadressil www.ester.ee

Ül 10 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui õpilane
– on leidnud oma loovtöö jaoks sobiva materjali,
– refereerinud või tsiteerinud leitud materjali loovtöö sobivas osas,
– lisanud viite kasutatud materjalile loovtöö päevikusse/kirjalikku ossa sobivasse kohta ja
– jaganud kogutud materjali multimeedia õpetajaga.

Ülesanne 11
Mida on kasulik teada turvalisusest interneti kasutamisel?
Uuri materjale ja mõtle, millega on mõistlik arvestada arvuti ja interneti kasutamisel, et tagada iseenda tervis ja turvalisus.

Loo harjutuste kausta Google’i dokument “Turvalisus” ja kirjuta lühikokkuvõte sellest, mida tähendab turvalisus interneti kasutamisel. Jaga dokumenti õpetajaga.

Ül 11 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane on loonud oma Google Drive’i kausta “Harjutused”,
– õpilane on loonud dokumendi “Turvalisus” ja jaganud seda multimeedia õpetajaga,
– dokumendis “Turvalisus” on sobiv ja asjalik sisu.

Ülesanne 12
VIITAMINE – Kõikidele loovtöös kasutatud teiste autorite materjalidele tuleb viidata. Loovtöös tuleb kasutada ühtset viitamissüsteemi. Soovitav on kasutada tekstisisest viitamist. See tähendab, et refereeringu või tsitaadi lõppu kirjutatakse sulgusesse autori perekonnanimi ja allika ilmumisaasta. Näiteks (Perekonnanimi, aastaarv). Viide lisatakse refereeritud lõigu lõppu punkti järele.

Juhul, kui töös on viiteid palju, võiks kasutada joonealust viitamist. Sellisel juhul kirjutatakse lühiviide joone alla ja allika täpsemad andmed kasutatud allikate loetelusse.

Täpsem info kasutatud allikate kohta pannakse kirja kasutatud allikate loetellu. Oluline on tuua välja autorite nimed, allika ilmumisaasta ja pealkiri. Erinevatele allikatele viitamise näiteid leiab (halli taustaga näidete seast) Tallinna 32. Keskkooli referaadi vormistamise juhendist. Soovi korral leiab rohkem näiteid ja põhjalikumad juhised õpilaste teadusajakirja Akadeemiake vormistamis- ja viitamisjuhendist.

Lühikokkuvõte viidete vormistamisest: Pildid, tabelid ja viitamine loovtöös. Selgitustega videoklipp (7:15)

Ül 12 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui õpilase loovtöö päevikus/kirjalikus osas kasutatud teiste autorite allikad on
– varustatud lühiviidetega ja
– on olemas kasutatud allikate loetelu ning
– õpilane on arvestanud viitamisel ja kasutatud allikate loetelu vormistamisel multimeedia õpetaja soovitustega.

Ülesanne 13
Intervjuu läbiviimiseks tuleb eelnevalt läbi mõelda, mis on intervjuu eesmärk, kellega soovid intervjuud teha ning valmistada ette intervjuu küsimused. Küsimused võiksid olla sellised, mis tekitavad soovi rääkida neist asjadest, mille kohta sa midagi teada tahad. Mõtle läbi ka see, kus sa intervjuu läbi viid. Leia sobiv koht ja varu intervjuuks piisavalt aega.

Intervjuu tulemustest tee kokkuvõte loovtöö kirjalikus osas.Kui kogutud andmed on vabas vormis tekstidena, siis too välja näiteid intervjueeritavate antud vastustest, mida huvitavat teada said.

Põhjalikuma kokkuvõtte tegemiseks intervjuude tekstidest võib kasutada tekstide temaatilist analüüsi. See meetod sarnaneb ideekaardi koostamisele enne kirjandi kirjutamist, aga ideede asemel on erinevad koodid (märksõnad), mille leiad kogutud tekstidest ning seejärel rühmitad teemade kaupa. Kokkuvõtte kirjutamisel on siis lihtne iga teema kohta tuua näiteid erinevatest intervjuudest.

Praktiline töö: koostage grupiga ühiselt ühe intervjuu näidisküsimused.

Ülesanne 14
Küsitluse loomine, saatmine.
Koosta Google Drive’is küsitluse vorm, mille kirjelduse leiad tekstifailist Küsitluse mustand.
Koosta Google Drive’i keskkonnas küsitlus ja saada see grupikaaslastele vastamiseks. Vasta ka grupikaaslaste küsitlustele. Küsitlus võiks sisaldada järgmisi elemente:

 • valikvastused, kus saab teha ühe valiku,
 • valikvastused, kus saab teha mitu valikut,
 • rippmenüü,
 • vastaja sisestatav lühike tekst,
 • vastaja sisestatav pikem tekst.

Näiteks võiks küsitluse abil koguda andmeid klassikaaslaste lemmikraamatute, muusikaliste eelistuste, lemmikloomade, toitumise, õppimise harjumuste, tervislike eluviiside või huvialade kohta jne.

Mõtle, millega on mõistlik arvestada küsitluse kavandamisel?

Ül 14 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane on koostanud veebipõhise küsitluse ja jaganud seda grupikaaslaste ja multimeedia õpetajaga,
– küsitlus vastab ülesandes toodud nõuetele.

Ülesanne 15
Kokkuvõtted küsitlusega kogutud andmetest.
Siin on näiteks üks lihtne küsitluse kokkuvõte.
Loo oma Google Drive Loovtöö kausta tekstidokument pealkirjaga „Ülevaade kaaslaste küsitlustest“. Kirjuta ülevaade, milles annad vastuse küsimustele, mille leiad failist “Kokkuvõte kaaslaste küsitlustest“.
NB! Tabelis olevatest pikematest tekstidest saab parema ülevaate, kui teha veergude laius parajaks ja kasutada ridade murdmist.

Ül 15 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane on teinud kokkuvõtte kaaslaste küsitlustest,
– jaganud seda kokkuvõtet multimeedia õpetajaga,
– kokkuvõte vastab ülesande juhendile.

Ülesanne 16
Kuidas sisestada ise andmed arvutustabelisse ja luua andmete põhjal diagramm?

 1. Sisesta tabelisse klassi nimekiri ja märgi kellaajad, mis kell keegi sinu klassi õpilastest hakkab hommikul kooli tulema ja mis kell ta kohale jõuab.
 2. Lisa tabelisse valem, mis arvutab, mitu minutit kulub erinevatel õpilastel kooli tulemiseks. Kopeeri valem tabeli lõpuni.
 3. Teisalda veerg D veergude A ja B vahele, et kooliteele kuluv aeg minutites oleks kohe õpilase nime kõrval.
 4. Loo tabeli põhjal joondiagramm.
 5. Lisa tulpadele iga õpilase kooliteele kuluv aeg minutites

Näide ülesande lahendamisest: koolitee
NB! Eesti regiooni seadistustega MS Excelis on koma kohal koma, kui kasutad Google Drive’i arvutustabelit, kasuta koma kohal punkti.

Ülesanne 17
Fotod ja videod loovtöö protsessi jäädvustamisel. Arutlege klassis, leidke vastused järgmistele küsimustele.

 • Millal on mõistlik kasutada pildistamist või videosalvestust?
 • Millega arvestada pildistamisel ja videosalvestuste tegemisel?
 • Kuidas kogutud materjali säilitada, et see kaduma ei läheks?

Laadi arvutisse fotod ja uuri neid lähemalt. Uuri failide mahtu baitides ja suurust pikslites. Mõtle, millised neist fotodest sobiksid loovtöös kasutamiseks.
Loo Google Drives Multimeedia kausta tekstidokument peakirjaga “Loovtöösse sobivad fotod”, kuhu kirjuta oma arvamus, millised neist fotodest sobiksid loovtöös kasutamiseks. Kas mõni foto muutuks sobivaks, kui seda pisut parandada? Põhjenda oma arvamust. Jaga valmis tööd multimeedia õpetajaga, lisa töö jagamisel lühike selgitav tekst, mis failiga on tegemist.

Lisamaterjal: Lühidalt lühifilmi tegemisest

Ül 17 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane on loonud oma Google Drive loovtöö kausta tekstidokumendi “Loovtöösse sobivad fotod”.
– õpilane on jaganud tööd multimeedia õpetajaga ja e-kirjas on lühike selgitav tekst, millega tegemist.
– õpilane on leidnud loovtöös kasutamiseks sobivad failid.
– õpilane on toonud välja ja põhjendanud milliseid pilte saaks kasutada loovtöös, kui neid pisut parandada.
– õpilase selgitused on asjalikud.

NB! Teiste autorite tehtud fotode kasutamisel loovtöös tuleb autorile viidata.

Ülesanne 18
Fototöötluse töövõtteid tarkvaraga Gimp.
– Kuidas saab tarkvara Gimp kokku ühte aknasse?
Selleks tuleb valida menüüribalt Aknad – Ühe-akna režiim (Single-Window Mode).
– Kuidas saab tarkvara keelt muuta?
Vali menüüribalt Edit (Redigeerimine) – Preferences (Eelistused) – Interface (Liides) – Language (Keel) ja vali sobiv keel.
– Kuidas eemaldada pildilt liigsed servad?
– Kuidas teha fotol väiksemaid parandusi?
– Kuidas salvestada muudetud foto uue jpg-failina?
– Kuidas parandada pildi värvitoone 1?
– Kuidas parandada foto värvitoone 2?

Katseta fotode kärpimist, värvitoonide parandamist ja pisiparandusi. Kui loovtöös ei ole põhjust fotosid kasutada, võib kasutada fototöötluse harjutamiseks eelmise ülesande fotosid. Salvesta fotode esialgsed ja uued versioonid oma Google Drive kausta alamkausta “Fototöötlus” ja jaga seda multimeedia õpetajaga.

Ül 18 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane on loonud oma Google Drive multimeedia kausta alamkausta “Fotod” ja jaganud seda multimeedia õpetajaga.
– õpilane on eemaldanud vähemalt ühelt fotolt liigsed servad.
– õpilane on vähendanud vähemalt ühe foto suurust.
– õpilane on parandanud vähemalt ühel fotol värvitoone.
– õpilane on teinud vähemalt ühel fotol väiksemaid pildi parandusi?
– õpilane on valinud välja oma loovtöö illustreerimiseks sobivad fotod.

Ülesanne 19
Joonised loovtöös
Lae arvutisse ülesande täitmiseks vajalikud failid ja paki need lahti.
Loo oma Google Drive’i kausta ülesande jaoks alamkaust ning lisa sinna ülesande failid.
Ava tekstidokument Google dokumendina.
Lisa pildid teksti juurde sobivatesse kohtadesse.
Nummerda fotod joonistena ja lisa neile selgitavad pealkirjad.
Vajadusel muuda piltide suurust ja kvaliteeti (Luige pildi puhul on abi, kui valida menüüribalt “Pildi valikud” ja kasutada ekraani paremas osas avanevat paani “Kujutise valikud”).
Vajadusel saad eeskuju võtta näidisfailist Luik-pildid_ja_tabel_tulemus.pdf.
Abi võib olla järgmistest videoklippidest:

Mõtle, kas piltide paigutamine töö sisu ossa teksti vahele on selles näites sobiv?
Millal on mõistlik paigutada pildid loovtöö lisadesse?
Vaata läbi kooli loovtöö juhend ja mõtle, kas muudaksid midagi selles näidistöös.
Lisa vastused neile küsimustele kommentaari aknasse, kui jagad ül 5 lahendust multimeedia õpetajaga.

Ül 19 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane on avanud ülesande faili Google’i Dokumendina ja jaganud seda multimeedia õpetajaga.
– õpilane on lisanud faili sobivatesse kohtadesse sobivad pildid.
– piltidel on sobivad allkirjad.
– pildid on nummerdatud vastavalt näitele.
– õpilane on lisanud ülesande jagamisel vastused ülesande lõpus olevatele küsimustele.

Ülesanne 20
Ava oma Google Drive’is tekstidokument, millele lisasid eelmises ülesandes fotod. Lisa sinna sobivasse kohta tabel.

Ül 20 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane on loonud dokumenti sisuga sobiva tabeli,
– tabelile on lisatud sobiv pealkiri,
– tabel on nummerdatud,
– dokumendis on tekst, milles viidatakse tabelile,
– tabel on kujundatud vastavalt näidisele.

Joonis 6. Alustame kokkuvõtete tegemist

Ülesanne 21
Loovtöö tulemuste ja arutelu vormistamine
Lihtne tulemuste vormistus vastavalt loovtöö juhendi näidisele (ül 5 ja 6).
Kasutatud allikatele viitamisel saab võtta eeskujuks referaadi vormistamise juhendi.
Mahukama uurimistöö vormistamine vastavalt ajakirja Akadeemiake viitamis- ja vormistusjuhendile https://akadeemiake.ee/wp-content/uploads/2016/02/Akadeemiakese_vormistus-_ja_viitamisjuhend.pdf


Meenutame õpitut: Pildid, tabelid ja viitamine loovtöös. Selgitustega videoklipp (7:15)


Ülesanne 22
Loovtöö ülevaate esialgse versiooni koostamine selle õppeaasta kooli loovtööde kogumiku jaoks. Ühtlasi on ülevaate koostamine abiks esitluseks valmistumisel, sest nii ülevaade kui ka esitlus peaksid sisaldama kõige olulisemat loovtööst.

Loovtöö ülevaade on kokkuvõte sellest, mis oli loovtöö eesmärk, mida loovtöö käigus tehti ja millised olid tegevuse või uurimuse tulemused. Loovtööde ülevaated kogutakse loovtööde kogumikku, mis jagatakse kõigile loovtööde esitlemisel osalejatele, et nad saaksid loovtööde sisuga enne esitlusi tutvuda. Seepärast peab ülevaade kirjeldama loovtööd nii, et tehtust saaks aru ka inimene, kes ülejäänud kirjalikku osa ei loe.

Ül 22 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui

õpilane on koostanud oma loovtöö ülevaate ja
jaganud ülevaadet multimeedia õpetajaga loovtööde kogumikus avaldamiseks.


VAHEKOKKUVÕTE pärast esimest koolivaheaega (oktoobri lõpul või novembri algul)
Iga õpilane esitab ülevaate oma loovtöö hetkeseisust.


Joonis 7. Alustame ettevalmistustega loovtööde esitlemiseks

Ülesanne 23
Kuidas loovtööd esitleda (esitlus vs posterettekanne). Kõigepealt tutvu õppematerjaliga Valmistume_esitluseks, seejärel täida praktiline töö.

Praktiline töö – ettekande sisu ja struktuur
Slaidid loovtöö suulise ettekande illustreerimiseks
– Loo uus esitlus ja sisesta slaidide pealkirjad ja märksõnad, millest räägid.
– Vali ja lisa slaididele fotod, joonised jt illustratsioonid.
– Loo uus tekstidokument ja kirjuta suulise ettekande tekst.
– Lisa ettekande tekstile esitluse link ja jaga faili multimeedia õpetajaga.
Posterettekanne (plakat) loovtöö tutvustamiseks
– Loo uus tekstidokument ja kirjuta posterettekande jaoks tekstid.
– Vali posterettekande jaoks fotod, joonised jt illustratsioonid.
– Lisa tekstidokumenti link illustratsioonide kaustale või lisa illustratsioonid tekstidokumenti.
– Jaga tekstidokumenti multimeedia õpetajaga.

Ül 23 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui esitluse või posterettekande tekstist saab teada
– loovtöö teema ja miks see teema valiti,
– loovtöö eesmärgi,
– mida ja kuidas tehti,
– kas eesmärk täideti,
– mida töö käigus õpiti.

Ülesanne 24
Esitluse loomine.
Tutvu õppematerjaliga esitluse loomisest Kuidas teha loovtöö esitlust (pdf)
Koosta esitlus oma loovtöö tutvustamiseks.

Ülesanne 25
Posterettekande loomine. Tee oma loovtööd tutvustav plakat. Üldised soovitused posterettekande tegemiseks on toodud esitluses Kuidas teha loovtöö posterettekannet (pdf). Plakati loomiseks sobib erinev tarkvara. Väga head soovitused posterettekande tegemiseks leiab aadressilt miks.ee/poster.

Järgnevad soovitused, kuidas alustada plakati tegemist kahe erineva tarkvaraga.

1) Posterettekande (plakati) kujundamiseks sobib hästi esitlustarkvara. Kuidas luua plakat kasutades Google’i esitlustarkvara? (videojuhend 2 min)
2) Posterettekande (plakati) kujundamiseks arvutis sobib hästi ka tarkvara Inkscape, mille saab oma arvutisse laadida aaressilt https://inkscape.org/. Siin on videoklipid, kus tutvustatakse lihtsaid töövõtteid, mis on vajalikud posteretteknde kujundamiseks tarkvaraga Inkscape:

Ülesanne 26
Suulise ettekande teksti koostamine.
Lisaks esitluse või posterettekande koostamisele tuleb läbi mõelda, mida loovtöö esitlemisel rääkida. Selleks koosta oma loovtöö suulise esitluse tekst (kaitsekõne) ja pane see kirja. Suuline ettekanne peaks koosnema järgmistest osadest:

 • tervitus, pöördumine kuulajate poole,
 • loovtöö teema tutvustus, miks valisid just selle teema,
 • loovtöö eesmärkide tutvustus,
 • ülevaade tehtust,
 • kokkuvõte (mis sai tehtud),
 • mida õppisid loovtöö käigus,
 • kuulajate tänamine.

Ül 26 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane on koostanud koostanud loovtöö esitlemiseks suulise ettekande teksti ja jaganud seda multimeedia õpetajaga,
– teksti ülesehitus vastab ülesande juhendile,
– tekst on arusaadavas kirjakeeles,
– tekst on jagatud lauseteks ja lõikudeks, mis on abiks selle mõistmisel ja esitamisel.

Ülesanne 27
Esitluse või posterettekande sisu viimistlemine, tekstide ja piltide korrastamine.

A. Tekstide korrastamine

 1. Vaata üle, kas tööl on sissejuhatus, sisu ja kokkuvõte.
 2. Muuda teksti nii, et see koosneks lihtsatest lausetest, mille sisust on lihtne aru saada.
 3. Vaata üle, kas iga kahe sõna vahel on ainult üks tühik
 4. Vaata üle kirjavahemärgid,
  • koma ja sellele eelneva sõna vahel ei ole tühikut, koma järel on tühik,
  • punkti ja sellele eelneva sõna vahel ei ole tühikut, punkti järel on tühik,
  • alustava jutumärgi ja sellele järgneva sõna vahel ei ole tühikut,
  • lõpetava jutumärgi ja sellele eelneva sõna vahel ei ole tühikut, jutumärgi järel on tühik
  • kustuta ridade algusest ja lõpust liigsed tühikud.
 5. Lõikude vahele jätame tühja rea (uut lõiku ei alusta taandreaga).
 6. Loe tekst veelkord läbi ja kontrolli õigekirja. Mõistlik oleks lasta tekst ka kellelgi teisel, kes õigekirja hästi tunneb, üle vaadata, sest ise ei pruugi enda tehtud näpuvigu alati märgata.

B. Piltide korrastamine

 1. Vaata üle, kas piltidel ei ole liigseid objekte.
 2. Vajadusel paranda pildi värve, heletumedust ja kontrastsust.
 3. Lõpuks vaata pildid veelkord üle ja mõtle, kas kõik pildid muudavad Sinu esitluse paremaks. Kas nendest piltidest on abi loovtöö sisu selgitamisel?

Ül 27 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– esitlus või posterettekanne on korrektselt vormistatud ja viimistletud vastavalt ülesande 29 soovitustele,
– õpilane on arvestanud töö vormistamisel multimeedia õpetaja või juhendaja poolt tööle lisatud kommentaaridega.

Ülesanne 28
Esitluse harjutamine, sh esitlustarkvara jm esitlusvahendite kasutamise harjutamine, tehniliste vahendite katsetamine. Esitlus Valmistume esinemiseks (pdf).

Esitle oma loovtööd grupikaaslastele. Vaata ja kuula grupikaaslaste esitlusi ja anna neile soovitusi esitluse ja esitlemise paremaks muutmiseks.

Ül 28 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui
– õpilane esitles oma loovtöö grupikaaslastele.
– õpilasel on olemas esitluse slaidid või posterettekanne.
– õpilasel on failis olemas esitluse kõne tekst.
– õpilane on täitnud tagasiside grupikaaslaste esitlustele ja andnud soovitusi nende esitluste ja esitlemiste paremaks muutmiseks.


VAHEKOKKUVÕTE teise trimestri alguses (novembri lõpul või detsembri algul)
Loovtööde prooviesitlused. Iga õpilane esitab ülevaate oma loovtöö hetkeseisust.


Ülesanne 29
Kokkuvõtted prooviesitlustest, kaaslaste tagasiside ja soovitused.

Tee oma loovtöö esitluses vajadusel muudatusi. Kasuta kaaslastelt saadud tagasisidet, eelmiste trimestrite multimeedia tundide materjale ja loovtöö juhendit. Esita esitluse või posterettekande ja fail hindamiseks multimeedia õpetajale. Kui pead vajalikuks, lisa esitluse kõne tekst.

Ül 29 hindamine
Ülesanne on arvestatud, kui failist saab teada,
– mis on loovtöö teema ja miks see teema valiti.
– mis on loovtöö eesmärk.
– mida ja kuidas loovtöös tehti.
– mis tehtud sai ja kas püstitatud eesmärk täideti.
– mida töö käigus õpiti.

Ülesanne 30
Pärast prooviesitlusi ja kaaslastelt saadud tagasisidet võiks veelkord üle vaadata oma loovtöö kirjaliku osa ja seda vajadusel pisut täiendada ja kohendada. Loovtöö kirjaliku osa viimistlemisel on abiks soovitused failis kirjaliku_osa_viimistlemine.pdf

Ülesanne 31
Loovtöö ülevaate koostamine kooli loovtööde kogumiku jaoks. Digitaalne loovtööde kogumik jagatakse enne loovtööde esitlemist loovtööde esitlustel osalejatele. Kus asub loovtöö ülevaade loovtöö kirjalikus osas, vaata loovtööde juhendi viiendalt lehelt (lisa 1).

Enne loovtöö ülevaate kirjutamist võiks uurida parimate õpilasuurimuste ülevaateid aadressil akadeemiake.ee. Kokkuvõtte tegemisel on abiks tööleht. Kui sinu loovtöö on uurimus, siis sobivad töölehe küsimused ka sinu loovtöö ülevaatele hinnangu andmiseks. Kui loovtöö ei ole uurimus, siis on soovitav kirjutada ülevaade lähtudes allpool helesinisel taustal toodud küsimustest.

Ül 31 hindamine
Loovtöö ülevaatest saab teada,
– mis on loovtöö eesmärk?
– mida tehti püstitatud eesmärgi täitmiseks?
– kuidas eesmärk täideti, mis valmis loovtöö tegemise käigus?
– mida loovtöö tegemise käigus teada saadi (õpiti)?


Õpilane esitab valmis loovtöö juhendajale hiljemalt 5. detsembril 2024. a.


Loovtöö juhendaja täidab hiljemalt 12. detsembril 2024 loovtöö hinnangu vormi, kus ta teeb märke ka selle kohta, kas loovtöö on esitlemisele lubatud ja lisab vormile loovtöö kirjaliku kokkuvõtte faili.
Loovtöö juhendaja hinnangu vorm (õpetajale täitmiseks)


Loovtööde ülevaated kogutakse kokku ja neist koostatakse digitaalne kogumik, mida jagatakse 8. klasside loovtööde esitlustel osalejatega enne loovtööde esitlemisi. Kogumik koostatakse esitlemisele lubatud loovtööde ülevaadetest.


Loovtööde esitlemine toimub 10. jaanuaril 2025. a.

Loovtöö ettekande hindamisleht žürii liikmele


Õpilaste tagasiside 8. klasside multimeedia kursusele