E-õppepäevad

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on koondanud kokku info, nõuanded ja vastused korduma kippuvatele küsimustele. Infot ja nõuandeid, kuidas korraldada e-õpet, leiab aadressilt https://www.hitsa.ee/e-ope-korduma-kippuvad-kusimused

Muutunud õpikäsituse rakendamiseks korraldatakse Tallinna 32. Keskkoolis e-õppepäevi. E-õppepäevade eesmärk on kasutada õppe-eesmärkide saavutamiseks uue tehnoloogia võimalusi. Omandatakse ainealaseid teadmisi ja oskusi, õpioskusi, olenevalt õppeülesannetest koostööoskusi ning kujuneb enesejuhtimine.

E-õppepäevadeks valmistudes arendame koolipere digipädevust. Tutvume uute õppetöö vormidega, loome eeldused e-õppekeskkondade ja e-õpikute kasutuselevõtuks. Teeme koostööd, vajadusel toetame kaaslasi vajalike e-keskkondade kasutuselevõtmisel. E-õppepäevadega valmistame õpilasi ette elukestvaks õppeks. Õpilased tutvuvad e-õppekeskkondade võimalustega iseseisvaks teadmiste täiendamiseks ja harjutamiseks, samuti e-keskkondade kasutamisel tekkinud probleemide lahendamisega koostöös kaasõpilaste ja õpetajatega.

Kuidas?

Õpetaja valmistab ette e-õppepäeva tunnid. Ta valib veebikeskkonnad ja õppematerjalid, mõtleb läbi, kuidas saada teada, mida õpilased õppisid, mis sai selgeks ja mida tuleks veel õppida või harjutada. Kui sobivad õppematerjalid on välja valitud, tutvustab õpetaja õpilastele valitud keskkondi ja õppematerjale. Vajadusel luuakse õpilastele juurdepääs e-õppekeskkondadele. Enne e-õppepäeva lisab õpetaja ülesannete kirjeldused ja tööks vajalikud lingid e-kooli tunnikirjeldusse ja kodutöösse.

Õpilane saab e-õppepäeva ülesanded e-koolist. Õpilane täidab ülesanded ja kinnitab või saadab tagasiside vastavalt õpetajalt saadud juhenditele. Probleemide korral otsib abi kaaslastelt või õpetajalt.

Näiteid e-õppekeskkondadest

Esile on tõstetud kolm e-õppekeskkonda, mille sisu on enne avaldamist toimetatud ja mis vastavad riiklikule õppekavale. See tähendab, et õpetaja ei pea kulutama enne nende materjalide kasutamist aega õppematerjalide korrektsuse kontrollimisele.

Opiq

Opiq on e-õppekeskkond, mille varamusse on koondatud üle 200 õppekomplekti erinevates õppeainetes ja 1.-12. klassini. Õppematerjalid on loodud teadlaste, toimetajate ja õpetajate poolt ning materjalide sisu on faktiliselt ja keeleliselt kontrollitud ning retsenseeritud. Õppekomplektide sisu vastab õppekavale. Opiq töötab erinevate digiseadmetega (lauaarvuti, tahvelarvuti, sülearvuti jne) sõltumata operatsioonisüsteemist või tarkvarast.
Kaks keskkonna lühijuhendit: koolituse jaotusmaterjal ja konsultatsiooni jaotusmaterjal.

Foxcademy

Foxcademy on e-õppekeskkond, mis sisaldab keemia, matemaatika ja füüsika õppematerjale 7.-12. klasside õpilastele. Õppematerjalid vastavad riiklikule õppekavale ja on retsenseeritud. Materjalid on loodud uute teadmiste omandamiseks, harjutamiseks ja arusaamise kontrollimiseks.

E-kogud

E-kogud on ülesannete kogud, mis on loodud õpetamist toetava e-hindamise kasutamiseks. Iga e-kogu sisaldab e-ülesandeid ja ühte diagnostilist testi. Ülesandeid on mitmes raskusastmes. Õpetaja saab valida, kas kasutab ülesandeid tunnis või kodutööna teadmiste kinnistamiseks, kontrolltööks kordamisel või individuaalsete ülesannetena nõrgemate või tugevamate õpilaste toetamiseks. Diagnostilised testid on abiks õpilaste teemapõhiste teadmiste ja oskuste testimisel. Enamik e-ülesandeid on arvutihinnatavad. E-kogud on osa Digipöörde programmi käigus SA Innove poolt põhikoolile loodavast digiõppevarast. E-kogude ülesandeid saab kasutada aadressil eis.ekk.edu.ee/eis veebisirvijatega Google Chrome ja Firefox. Rohkem infot ja kasutusjuhendid leiab SA Innove õppevara E-kogude veebilehelt.

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis koondab palju erinevat digiõppevara. E-koolikotti koondatud kvaliteetse õppevara kohta rohkem infot leiab Innove veebilehelt Õppevara ja metoodikad – E-koolikott.

Õpetajate Lehes on 20. septembril 2019 avaldatud artikkel “Arvuti asendab õpetaja häält, tahvlit ja kriiti väga hästi!“, milles kirjeldatakse õpetajate kogemusi e-õpikute kasutamisel.

Näiteid ideedest e-õppepäeva tundidesse

www.opiq.ee keskkonnas ühe teema iseseisev õppimine. Uue materjali omandamine ja harjutamine. Selleks tuleb valida sobiv õpik ja teema ning jagada õpilastele ülesanded. Enne e-õppepäeva tuleks katsetada, kas kõigil õpilastel on ülesannetele juurdepääs. Vajadusel tuleb luua kasutajakontod ja õpetada õpilast keskkonda sisenema.

eis.ekk.edu.ee/eis keskkonnas harjutusülesannete või testi täitmine. Selleks tuleb õpetajal valida ülesanded ja võimaldada õpilastele juurdepääs ülesannetele või testile. Enne e-õppepäeva võiks keskkonda õpilastega tunnis katsetada.

Iseseisvalt või paaristööna keskkonnaga www.ester.ee tutvumine ja keskkonna kasutusjuhendi koostamine. Õpilased koostavad sobiva tarkvara abil kasutusjuhendi ja saadavad töö tulemuse õpetajale või eelnevalt kokku lepitud klassikaaslasele, kes lisab juhendile oma hinnangu ja saadab tulemuse koos oma hinnanguga õpetajale..

Lastekirjaniku ja tema loomingu põhjal viktoriini või esitluse koostamine.
– Vali Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehelt üks lastekirjanik.
– Klõpsa lastekirjaniku pildil või nimel ja uuri lähemalt tema kohta kirjutatud artiklit.
– Koosta selle lastekirjaniku ja tema loomingu kohta viktoriin.
Viktoriini küsimuste kirjapanemiseks kasutab õpilane vabalt valitud tarkvara. Soovi korral võib koostada veebipõhise viktoriini mõnes sobivas veebikeskkonnas. Abiks võivad olla Kahootide töötoa materjalid või veebipõhiste küsitluste loomise töötoa materjalid.
Loodud viktoriine kasutatakse klassiga järgmistes tundides.

Õppematerjali Eesti Selgroogsed (või mõne teise e-õppematerjali) materjali põhjal viktoriini või esitluse koostamine individuaalse või rühmatööna. Eelnevalt võib kokku leppida, kes õpilastest millise looma kohta viktoriini koostab.
Viktoriini küsimuste kirjapanemiseks kasutab õpilane vabalt valitud tarkvara. Soovi korral võib koostada veebipõhise viktoriini mõnes sobivas veebikeskkonnas. Abiks võivad olla Kahootide töötoa materjalid või veebipõhiste küsitluste loomise töötoa materjalid. Hästi sobib ka kuldvillaku sarnane veebimäng.
Loodud viktoriine kasutatakse klassiga järgmistes tundides.

Õppematerjali Eesti Selgroogsed materjali (või mõne teise e-õppmaterjali) põhjal lühireferaadi koostamine. Soovi korral saab ülesannet täpsustada. Näiteks
– Eelmises tunnis jagatakse õpilastele teemad, kes mis loomast referaadi koostab.
– Referaadi vormistamise juhend https://digitaip.ee/referaadi-vormistamine/
– Lepitakse kokku, kas kasutatakse materjale ainult veebilehelt http://bio.edu.ee/loomad/ või otsitakse lisamaterjale ka mujalt veebist.

Võõrkeele sõnade harjutamine keskkonnas quizlet.com. Sõnade tundmist saab kontrollida näiteks järgmises tunnis. Õpetaja näeb Quizleti keskkonnas õpilase sooritusi ja tulemusi, kui ta kasutab õpetaja paketti. Kui seda keskkonda ei ole varem kasutatud, siis tuleks seda eelnevalt õpilastele tunnis tutvustada. Keskkonnaga tutvumisel võib olla abiks digikuu 1-minuti soovituste teine videoklipp.