10 digipädevuse tundi 1. ja 3. klassides

Olulised teemad 1. ja 3. klassi kolmanda trimestri kümnes digipädevuse tunnis käsitlemiseks ning teistes ainetundides harjutamiseks. Paksus kirjas teemasid (1.-6.) käsitletakse nii esimeses kui ka kolmandas klassis.

 1. Kooli arvuti kasutamine
 2. E-kirja saatmine
 3. Õpihaldussüsteemi eKool kasutamine
 4. Videotunni tarkvara kasutamine
 5. EIS – õpime, harjutame ja valmistume tasemetöödeks
  • Veebibrauseri avamine ja aadressi sisestamine: eis.ekk.edu.ee
  • Keskkonda sisse- ja väljalogimine (isikukoodi ja testiparooli kasutamine)
  • Testide alustamine ja lõpetamine
  • Erinevat tüüpi ülesanded
  • Erinevad testid (õppimiseks ja harjutamiseks, sõnalise tagasisidega testid, testid teadmiste hindamiseks)
  • 1 minuti video e-kogud ja diagnostilised testid EISis
  • Pedagoogile kasutamiseks testid Keskkonna EIS juhendid õpetajatele
 6. Erinevate tekstide loomine
  • Küsimused enne teksti loomist
   • Kuidas ma oma mõtteid väljendan?
   • Kellele, miks ja mida soovin öelda?
   • Kuidas teised minu loodud tekstist aru saavad?
   • Kuidas mina teiste kirjutatud tekstidest aru saan?
  • Pealkiri on oluline
  • Iga tekst koosneb vähemalt kolmest lõigust: sissejuhatus, teemaarendus (sisu), lõpetus (kokkuvõte).
  • Kui vihikus kasutame taandrida, siis arvutis jätame lõikude vahele täiendava reavahe.
  • Iga lõik koosneb lausetest. Iga lause algab suure algustähega.
  • Punkti ja koma ees ei ole tühikut, nende järel on tühik.
  • Iga kahe sõna vahel on ainult üks tühik.
  • Nime lisamine oma tööle
  • Kuidas vormistada lühike kirjalik töö?
  • Tekstide loomine pildi, pildiseeria, diagrammi, tabelis toodud andmete, märksõnade, küsimuste ja mitmesuguse infograafika põhjal.
 7. Info otsimine ja kasutamine
  • Veebibrauseri valik ja otsingumootorid
  • Märksõnad ja fraasid
  • Otsingu täpsustamine
  • Pidiotsing
  • CTRL+F
  • Leitud info usaldusväärsuse hindamine
  • Leitud info kasutamine, autorile ja allikale viitamine
  • Turvalisus ja digitaalne jalajälg
 8. Esitlus õpitaval teemal
 9. Pikemad tekstid (referaat või artikkel)
  • Loetelud (järjestamata ja järjestatud)
  • Fotod ja infograafika slaididel.
  • Kasutatud allikatele, autoritele viitamine
  • Esitluse loomisel sihtgrupiga arvestamine. Kes seda esitlust vaatab?
  • Teksti laadide kasutamine (tavaline tekst, pealkirjad)
  • Sisukorra loomine (automaatselt)
  • Leheküljenumbrite lisamine
  • Olulise sisu esiletõstmine ja rõhutamine (paks kiri, kaldkiri)
  • Pildid, skeemid, diagrammid, infograafika
  • Viitamine kasutatud allikatele
  • Referaadi vormistamine
 10. Tekstid ja arvandmed arvutustabelis
  • Andmete sisestamine tabelisse, lihtsate automaatsete kokkuvõtete tegemine
  • Valemites õpitud avaldiste kasutamine, valemi kopeerimine tabeli lõpuni, tabelis liikumine
  • Tabeli andmete põhjal diagrammide loomine (sektordiagramm, tulpdiagramm)

Õppijate digipädevuse kujundamisel on aluseks õppija digipädevusmudeli hindamiskriteeriumid. Õppeteemade valikul on lähtutud õppekava kontseptsioonist, mille põhjal soovitatakse käsitleda teemat “Arvuti töövahendina” esimeses kooliastmes, et õppijad omandaksid õppimiseks vajalikud arvuti kasutamise baasteadmised.