10 digipädevuse tundi 1. ja 3. klassides

Olulised teemad 1. ja 3. klassi kolmanda trimestri kümnes digipädevuse tunnis käsitlemiseks ning teistes ainetundides harjutamiseks. Paksus kirjas teemasid (1.-6.) käsitletakse nii esimeses kui ka kolmandas klassis. Esimeste teemade juurde on lisatud tunnikavad ning tunnikavades on lingid õpetaja esitlustele. Tunnikavad ja esitlused koostas õpetaja ja haridustehnoloog Anne Tiits. Enne õpetaja esitluse tunnis kasutamist on mõistlik teha sellest esitlusest koopia ning esitlust oma klassi jaoks kohendada.

 1. Kooli arvuti kasutamine
  • Õpetajale tunnikava koos esitlusega (esitlusest on soovitav enne tundi koopia teha ja slaide vajadusel oma tunni jaoks kohandada).
  • Õpitulemused: õpilane oskab 1) kooli arvuti käima panna, 2) arvutisse sisse logida ja 3) pärast kasutamist arvutist välja logida; 4) vajadusel arvuti sulgeda nii, et seda on võimalik järgmisel õpilasel ilma probleemideta kasutama hakata; 5) arvuti laadimiskappi laadima panna ja laadimiskapist välja võtta nii, et arvutile ja juhtmetele liiga ei tee.
 2. E-kirja saatmine
  • Õpetajale tunnikava koos esitlusega (esitlusest on soovitav enne tundi koopia teha ja slaide vajadusel oma tunni jaoks kohandada)
  • Õpitulemused: õpilane oskab kasutada kooli meilikontot: 1) oma kooli meilipostkasti sisse logida; 2) leida oma kooli meilikastist õpetaja saadetud kiri; 3) vastata õpetaja saadetud kirjale; 4) saata õpetajale viisakas e-kiri, millel on sobiv teema ja sisu alal järgmised eristatavad osad: pöördumine, kirja sisu ja lõpetus (sh kõige lõpus õpilase nimi ja klass); 5) tegevuste lõpetades oma postkastist välja logida.
  • Veel materjale:
 3. Õpihaldussüsteemi eKool kasutamine
  • Õpetajale tunnikava koos esitlusega (esitlusest on soovitav enne tundi koopia teha ja slaide vajadusel oma tunni jaoks kohandada).
  • Õpitulemused: õpilane oskab 1) avada veebibrauser ja sisestada aadressi: www.ekool.ee; 2) eKooli keskkonda sisse- ja väljalogida; 3) leida, eelmise, järgmise ja selle nädala ülesanded; 4) leida õppeaine ülesanded; 5) leida info, mida õpiti koolis, kui õpilane puudus (tunnikirjeldused); 6) leida, mille eest on mingi hinne saadud; 7) vaadata klassitunnistust.
 4. Videotunni tarkvara kasutamine
  • Õpetajale tunnikava koos esitlusega (esitlusest on soovitav enne tundi koopia teha ja slaide vajadusel oma tunni jaoks kohandada).
  • Õpitulemused: õpilane 1) teab videotunnis osalemise häid kombeid ja oskab videotunnis vastavalt käituda; 2) liitub videotunniga õigel ajal sobivaid vahendeid kasutades; 3) kasutab videotunnis osaledes sobivat vaadet; 4) oskab oma mikrofoni ja kaametat vajadusel sisse ja välja lülitada; 5) kasutab vajadusel kirjaliku vestluse akent; 6) kasutab vastavalt kokkulepetele mitteverbaalse tagasiside võimalusi; 7) oskab vajadusel kasutada oma õpetaja soovitatud videotunni tööriistu (rühmaruumid, valge tahvel vmt).
  • Veel materjale õpetajale:
 5. EIS – õpime, harjutame ja valmistume tasemetöödeks
  • Õpetajale tunnikava koos esitlusega (esitlusest on soovitav enne tundi koopia teha ja slaide vajadusel oma tunni jaoks kohandada).
  • Õpitulemused: õpilane oskab 1) avada veebibrauseri sisestada aadressi: eis.ekk.edu.ee; 2) keskkonda sisse logida kasutades isikukoodi ja testiparooli; 3) testi alustada ja lõpetada; 4) lahendada erinevat tüüpi teste (õppimiseks ja harjutamiseks, sõnalise tagasisidega testid, testid teadmiste hindamiseks) ja ülesandeid keskkonnas EIS; 5) vaadata testide tulemusi; 6) keskkonnast välja logida ja brauseriakna sulgeda; 7*) kasutada keskkonda sisenemiseks ID-kaarti ja vaadata oma tasemetöö tulemusi.
  • Veel materjale:
 6. Erinevate tekstide loomine
  • Õpetajale tunnikava koos esitlusega (esitlusest on soovitav enne tundi koopia teha ja slaide vajadusel oma tunni jaoks kohandada).
  • Õpitulemused: õpilane vormistab arvutis erinevaid tekste, millel 1) on eristatav pealkiri; 2) lõikude vahel on vahed (lugu koosneb vähemalt kolmest lõigust: sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus/ kokkuvõte); 3) iga kahe sõna vahel on üks tühik; 4) iga lause algab suure algustähega; 5) nimede ja pealkirjade alguses on suur algustäht; 6) punkt ja koma kirjutatakse kokku eelneva sõnaga, nende järel on tühik; 7) tööle on lisatud õpilase nimi.
  • Küsimused enne teksti loomist
  • Kuidas ma oma mõtteid väljendan?
  • Kellele, miks ja mida soovin öelda?
  • Kuidas teised minu loodud tekstist aru saavad?
  • Kuidas mina teiste kirjutatud tekstidest aru saan?
  • Pealkiri on oluline
  • Iga tekst koosneb vähemalt kolmest lõigust: sissejuhatus, teemaarendus (sisu), lõpetus (kokkuvõte).
  • Kui vihikus kasutame taandrida, siis arvutis jätame lõikude vahele täiendava reavahe.
  • Iga lõik koosneb lausetest. Iga lause algab suure algustähega.
  • Punkti ja koma ees ei ole tühikut, nende järel on tühik.
  • Iga kahe sõna vahel on ainult üks tühik.
  • Nime lisamine oma tööle
  • Kuidas vormistada lühike kirjalik töö?
  • Tekstide loomine pildi, pildiseeria, diagrammi, tabelis toodud andmete, märksõnade, küsimuste ja mitmesuguse infograafika põhjal.
 7. Info otsimine ja kasutamine
  • Veebibrauseri valik ja otsingumootorid
  • Märksõnad ja fraasid
  • Otsingu täpsustamine
  • Pidiotsing
  • CTRL+F
  • Leitud info usaldusväärsuse hindamine
  • Leitud info kasutamine, autorile ja allikale viitamine
  • Turvalisus ja digitaalne jalajälg
 8. Esitlus õpitaval teemal
 9. Pikemad tekstid (referaat või artikkel)
  • Loetelud (järjestamata ja järjestatud)
  • Fotod ja infograafika slaididel.
  • Kasutatud allikatele, autoritele viitamine
  • Esitluse loomisel sihtgrupiga arvestamine. Kes seda esitlust vaatab?
  • Teksti laadide kasutamine (tavaline tekst, pealkirjad)
  • Sisukorra loomine (automaatselt)
  • Leheküljenumbrite lisamine
  • Olulise sisu esiletõstmine ja rõhutamine (paks kiri, kaldkiri)
  • Pildid, skeemid, diagrammid, infograafika
  • Viitamine kasutatud allikatele
  • Referaadi vormistamine
 10. Tekstid ja arvandmed arvutustabelis
  • Andmete sisestamine tabelisse, lihtsate automaatsete kokkuvõtete tegemine
  • Valemites õpitud avaldiste kasutamine, valemi kopeerimine tabeli lõpuni, tabelis liikumine
  • Tabeli andmete põhjal diagrammide loomine (sektordiagramm, tulpdiagramm)

Õppijate digipädevuse kujundamisel on aluseks õppija digipädevusmudeli hindamiskriteeriumid. Õppeteemade valikul on lähtutud õppekava kontseptsioonist, mille põhjal soovitatakse käsitleda teemat “Arvuti töövahendina” esimeses kooliastmes, et õppijad omandaksid õppimiseks vajalikud arvuti kasutamise baasteadmised.