6. klassi kolmas trimester

Koomiksi loomine ja täiendamine helide ja animatsiooniga

Ülesanne 1
Loo oma kausta PowerPointi esitlus.
Esimesele slaidile kirjuta koomiksi pealkiri ja selle alla oma nimi.
Loo uus slaid, millel puuduvad tekstiväljad.
Kopeeri või joonista slaidile koomiksi tegelased. Tegelased võib joonistada PowerPointi kujundeid ja vaba käe jooni kasutades või lõigata välja mõnelt fotolt.
Lisa neile jutumullid ja mõttemullid ekraanitekstidega.
Täienda esitlust uute slaididega. Siin võiks kasutada slaidide dubleerimist (Ctrl+D) ja tekstide muutmist.
Kuidas joonistada lihtsad tegelased PowerPointi slaidile?
Kuidas lisada tegelastele jutumullid?
Kuidas salvestada ja käivitada esitlusvaade?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on loonud oma kausta koomiksi jaoks uue PowerPointi faili.
+ Esitluse tiitelslaidil on koomiksi pealkiri ja õpilase nimi.
+ Koomiksis on vähemalt kaks tegelast.
+ Tegelaste juures on jutumullid tegelaste tekstidega. NB! Jutumulli suunda saab muuta kollasest täpikesest.
+ Esitluses on vähemalt kolm sisu slaidi koos tegelaste ja jutumullidega.

Ülesanne 2
Ava ülesandes 1 loodud koomiks.
Salvesta jutumullide tekst esitluse juurde audiona.
Seadista helid.
Kus on audio salvestamise koht?
Kuidas salvestada slaidile heli mikrofoniga?
Kuidas heli slaidil seadistada?
Kui sulle ei meeldi enda häält arvutist kuulata, siis võib heli enne esitlusse lisamist eraldi salvestada ja pisut muuta. Selleks sobib näiteks tarkvara Audacity, mille leiab aadressilt https://www.audacityteam.org/
Lihtsad näited, kuidas alustada.
Kuidas salvestada audio ja häält pisut muuta tarkvaraga Audacity?
Kuidas arvutist audio esitlusse lisada?

Helifailide tekitamiseks sobib ka veebileht Eestikeelne kõnesüntees www.eki.ee/heli

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Tegelaste tekstid on lisatud slaididele audiona.
+ Salvestatud audio on sobivaks trimmitud.
+ Lisaks kõnele on lisatud esitlusse ka teisi taustahääli.
+ Audiod on sobiva seadistusega. See tähendab, et helisid on kuulda sobival ajal.
+ Helid on lisatud vähemalt kolmele slaidile.

Ülesanne 3
Lisa koomiksile animatsioone (tegelaste või erinevate objektide liikumisi)
Mõned näited animatsioonide lisamisest.
Kuidas panna kujundid liikuma tarkvaraga MS PowerPoint?
Videoklipp sellest, kuidas esitlustarkvaraga on joonistatud jänesed hüppama pandud ja sellest videoklipp tehtud.
Veel näiteid kujundite joonistamisest ja animeerimisest leiab 2. klassi kolmanda trimestri ülesannetest 1-5.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Koomiksi tegelastele on lisatud animatsioonid.
+ Lisaks tegelastele on animeeritud ka teisi slaididel olevaid objekte.
+ Animatsioonid on seadistatud automaatseks.
+ Animatsioonide järjestus on sobiv.
+ Esitlusele on lisatud automaatsed slaidivahetused.

Ülesanne 4
Animeeritud koomiksite esitamine klassikaaslastele. Tagasiside kaaslaste töödele.
Koomiksite täiendamine ja viimistlemine lihtsa multifilmi sarnasteks esitlusteks.
Koomiksite eksportimine videoklippideks.
Kuidas eksportida esitlus videoklipiks (mp4)?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on esitlenud oma tööd klassikaaslastele.
+ Õpilane on loonud animeeritud esitlusest videoklipi (mp4).
+ Videoklipis on liikuvad tegelased ja objektid.
+ Videoklipile on lisatud helid.
+ Helid esitatakse sobivates kohtades.

Stopp-kaader (stop-motion) animatsiooni loomine (stsenaarium, pildid, montaaž, avaldamine)

Ülesanne 5
Stopp-kaader (stop motion) animatsiooni tegemiseks pildistatakse eraldi kaadrid, mis üksteise järel liikuma pannakse. Vaata näidet Draakon.gif.
Proovi luua animatsioon, milles väike mänguasi või mõni koolitarve üle laua liigub.
Stopp-kaader animatsiooni tegemiseks on erinevaid võimalusi. Üks lihtne võimalus on kasutada tasuta rakendust (app) Stop Motion Studio. Vaata Stop Motion Studioga animatsiooni loomise eestikeelset juhendit.
Katseta võimaluse korral ka ise stopp-kaader animatsiooni tegemist.
Kirjuta õpetajale e-kiri sellest, kuidas sul läks ja mida teada said.
Siin on veel üks juhend multifilmi tegemiseks.

Ülesanne 6
Üks võimalus stopp-kaader animatsiooni loomiseks on pildistada pildid ja kasutada tarkvara PowerPoint ja salvestada sellest mp4 video. Nii saad teha ise multifilmi. Proovi luua PowerPointi abil animatsioon, milles väike mänguasi või mõni koolitarve üle laua liigub.
Pildista kõigepealt vajalikud pildid. Seejärel salvesta pildid arvutisse.
Kuidas saab fotod tahvelarvutist klassi arvutisse?
Too pildid MS PowerPointi slaididele (Lisamine – Fotoalbum).
Kuidas tuua pildid PowerPointi?
Salvesta esitlus.
Muuda slaidivahetused automaatseks ja vali slaidi näitamise ajaks 00:03
Kuidas seadistada automaatsed slaidivahetused 00:03?
Salvesta ja vaata tulemust esitlusvaates
Kuidas vaadata tulemust esitlusvaates?

Ülesanne 7
Ava eelmises ülesandes loodud esitlus.
Salvesta mikrofoniga tegelastele hääled ja lisa helisid.
Kuidas lisada slaidile heli arvutis olevast helifailist?
Mõtle, mida rääkida ja kuidas erinevaid helisid teha.
Kuidas salvestada slaidile heli mikrofoniga?
Kuidas heli slaidil seadistada?
Salvesta ja vaata tulemust esitlusvaates.
Ekspordi tulemus videoklipina (mp4).
Kuidas eksportida esitlus videoklipiks (mp4)?
Vaata tulemust. Soovi korral tee esitluses muudatusi ja ekpordi uuesti.

Lisaülesanne kiirematele

Ülesanne 8
6. klasside blogipostitustest kogumiku koostamine ja väljatrükiks ettevalmistamine.

Õpitulemused

Õpilane teab, kuidas …
1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida arvutist vajaliku kausta, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
3. kasutada õppematerjale veebikeskkonnas Digitaip;
4. luua lihtsalt esitlust kontoritarkvaraga MS PowerPoint;
5. luua pilte tarkvara MS PowerPoint vahenditega, lisada esitluse slaidile erinevaid kujundeid ja muuta nende omadusi ning kujundeid grupeerida ja grupist vabastada;
6. kasutada MS PowerPointi esitlusvaadet;
7. lisada esitluse objektidele animatsioone ja neid seadistada;
8. lisada slaidivahetusefekte;
9. pildistada nutiseadmega ning kopeerida pildid arvutisse ettenähtud kausta;
10. kasutada pilte esitluse slaididel.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse mitteeristavat arvestuslikku kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.