6. klassi teine trimester

Erinevad tekstid ja pildid veebis avaldamiseks, e-kirjaga saatmiseks ja printimiseks.

Ülesanne 1
Esitluse koostamine. Vaadake koos esitlust ja vestelge sellest, milline peaks olema üks esitlus, mis sobiks koolitundi. Looge oma esitlus.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on koostanud esitluse ettenähtud teemal (teema saab õpetajalt).
+ Esitluses on tiitelsaid, millel on esitluse pealkiri, õpilase nimi, kool ja klass ning esitlusel on lõpuslaid.
+ Esitluse sisu slaididel on sobivad tekstid (vt soovitusi ülesande esitlusest).
+ Esitluses on kasutatud sisuga seotud pilte.
+ Kasutatud allikatele on lisatud lingid (vt soovitusi ülesande esitlusest).

Ülesanne 2
Kujunda esitlustarkvaraga (näiteks MS PowerPoint) õnnitluskaart, millel kasutad fotot ja teksti. Vali ise, kas lood sünnipäevakaardi või mingi teise tähtpäevaga seotud kaardi (näiteks jõulud, uusaasta, oma kooli päev, sõbrapäev vmt). Lisa pildile sobiv tekst. Abi võib olla videoklipist pildile teksti lisamine ja esitluse pildina salvestamine.
Koosta õnnitluskaardist kaks versiooni: printimiseks ja e-kirjaga saatmiseks.
Salvesta töö esitlusena, png-pildina ja jpg (jpeg)-pildina. Võrdle failide mahtu.
Mõtle, millised on nende kaartide kujundamise erinevad võimalused. Katseta, mida võimaldab paber ja mida veebikeskkond?

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on kujundanud õnnitluskaardi.
+ Õnnitluskaardil on kasutatud fotot.
+ Õnnitluskaardil on kasutatud teksti.
+ Õnnitluskaardist on salvestatud JPG(JPEG) vormingus fail.
+ Õnnitluskaardist on salvestatud PNG vormingus fail.

Ülesanne 3
Kujunda kutse või kuulutus ühele sündmusele või üritusele. Mõtle, mille poolest erineb kutse õnnitluskaardist.
Uuri erinevaid kutsete näiteid Google’i pildiotsingust.
Kutsel võiks olla järgmine info:
– mis toimub;
– kus toimub;
– millal toimub;
– kes kutsub;
– keda kutsutakse;
– kas ja kellele on vaja teatada osalemisest;
– mida peab veel teadma.
Kas kõik loetletud punktid on kutsel vajalikud? Kas midagi võiks välja jätta? Kas midagi peaks lisama?
Kujunda kutsest kaks versiooni: printimiseks ja e-kirjaga saatmiseks.
– E-kirjaga saatmiseks sobiv töö saada e-postiga multimeedia õpetajale.
– Printimiseks sobiv töö salvesta oma kausta alamkausta “Printimiseks”. Vajadusel loo uus kaust.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on kujundanud kutse vastavalt juhendile.
+ Kutsest on salvestatud printimiseks sobiv fail.
+ Kutsest on salvestatud e-kirjaga saatmiseks sobiv fail.
+ Õpilane on saatnud õpetajale e-kirjaga tööst sobiva versiooni.
+ Printimiseks sobiv versioon tööst on salvestatud alamkausta “Printimine”.

Ülesanne 4
Kujunda sildid, mida kasutada koolimajas sündmusel osalejate juhatamiseks õigesse ruumi.
Salvesta sildid printimiseks sobivas vormingus.
Koosta  siltide paigutaja jaoks juhend, kuhu ja kuidas sildid paigutada. Juhised kirjuta iga slaidi juurde märkmete alale. Seejärel ekspordi esitlus MS Wordi jaotusmaterjalina, kus on slaidide kõrval näha ka sisestatud märkmed.
Abiks on järgmised videoklipid:

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on kujundanud sildid.
+ Siltidel on nooled, millele on lisatud tekst.
+ Sildid on kujundatud nii, et need sobivad printimiseks mustvalge printeriga. Siltidel puuduvad suured värvilised alad.
+ Õpilane on salvestanud sidid printimiseks sobivasse pdf-faili.
+ Õpilane on koostanud siltide paigaldaja jaoks juhendi, milles on slaidide pisipildid ja nende kõrval märkmed, kuhu iga silt tuleks paigutada.

Fotod ja illustratsioonid, 2D piltide loomine, kompositsioon ja kontrastid, variatsioonid piltidest

Ülesanne 5
Pildista digiseadmega 3 kuni 5 erinevat pilti, mida hakkame tunnis uurima ja muutma.
Uurime pildil olevaid värve. Katsetame piltide töötlemise võimalusi ja kujundame igale pildile sobiva raami.
Salvesta pildid arvutisse oma kausta, seejärel asu katsetama. Abiks on järgmised videoklipid.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on salvestanud ülesande kausta vähemalt 3 erinevat pilti.
+ Piltidest on loodud fotoalbum tarkvaraga MS PowerPoint.
+ Vähemalt ühele pildile on joonistatud pildil olevate värvidega lihtsad geomeetrilised kujundid.
+ Vähemalt ühte pilti on silmnähtavalt töödeldud.
+ Vähemalt ühele pildile on lisatud samalt pildilt valitud värviga raam.

Ülesanne 6
Pildista ja vali sobivad fotod fotomontaaži või -kollaaži jaoks. Teema (meie) kooliga seotud.
Mõtle, mida soovid kujutada.
Valmista fotomontaaž või fotokollaaž.
Tutvusta oma tööd rühmakaaslastele.
Järgmised näited tehtud fototöötlustarkvaraga Gimp

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on loonud arvutis fotomontaaži või fotokollaži.
+ Õpilane on kasutanud töö tegemisel mitut fotot.
+ Õpilane on salvestanud valmis töö png-formaati.
+ Õpilane on tutvustanud oma tööd rühmakaaslastele suuliselt või kirjalikult (kirjutanud tehtud töö lühitutvustuse).

Lisaülesanded kiirematele

Lisaülesanne 1
Koosta ja kujunda ühe sündmuse jaoks tänukiri ja/või diplom.
Mõtle, kellele need antakse. Kui suured need peaksid olema.
Valmista töö ette printimiseks.

Lisaülesanne 2
Loo ühe sündmuse tutvustamiseks reklaamplakat või videoklipp.
Sündmuse valimisel mõtle, millist sündmust on mõtet reklaamida. Kes võiks olla sellest sündmusest huvitatud ja kuidas see reklaam huvilisteni võiks jõuda.
Mõtle, millised on erinevad võimalused selle reklaami levitamiseks.

Õpitulemused

Õpilane oskab…

  1. kasutada arvutiklassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
  2. leida, luua ja kasutada arvutis kaustasid ja faile, anda kaustadele ja failidele sobivad nimed;
  3. kasutada veebipõhiseid multimeedia õppematerjale;
  4. luua MS Word’is tekstidokument ja sisestada tekstidokumenti teksti (sh kirjavahemärke jt sümboleid);
  5. lisada teksti juurde pilte ja neid sobivalt paigutada;
  6. kasutada erinevaid tekstilaade, muuta tekstide vormingut;
  7. luua ja kujundada lihtsamaid tarbetekste lähtudes nende otstarbest;
  8. faili printimiseks ja veebis avaldamiseks sobivasse vormingusse salvestada.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse mitteeristavat arvestuslikku kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.