6. klassi teine trimester

Erinevate tekstide loomine ja kujundamine lähtudes tekstide erinevast otstarbest

Ülesanne 1
Vali üks koolis toimuv sündmus ja koosta sellest artikkel.
Uuri sündmuse tausta ja tee sellest lühike ülevaade.
Viita erinevatele allikatele, kust infot leidsid.
Sissejuhatuses põhjenda, miks sa just selle sündmuse valisid.
Kasuta artiklis pilte. Pildista ise või kasuta teiste tehtud pilte. Teiste tehtud piltidel peab olema viide allikale.
Liigenda artiklit, selleks jaga tekst lõikudeks. Sobivates kohtades võiksid kasutada alapealkirju.
Vajalike oskuste meenutamiseks on siin mõned videoklipid:
videoklipp uue faili loomisest,
Internetist pildi kopeerimine MS Wordi,
videoklipp pildi juurde jutukese kirjutamisest
NB! Sinu töös võib olla rohkem juttu ja mitu pilti.
Pildi küljendisuvandidNB! Piltide suurust ja asukohta teksti suhtes võib muuta. Soovi korral märgi pilt ja katseta pildi küljendisuvandite erinevaid võimalusi.

Ül 1 hindamine
1p Õpilane on koostanud artikli koolis toimunud sündmusest.
1p Artiklil on sissejuhatus.
1p Artiklisse on lisatud vähemalt üks foto.
1p Artiklist saab teada, kes foto pildistas.
1p Artiklil on kokkuvõte.

Ülesanne 2
Koostage rühmaga loodud artiklitest kogumik.
Igaüks saab kogutud artiklite failist koopia ja kujundab sellest ühtses stiilis artiklite kogumiku.
Tutvuge kaaslaste loodud kujundustega ja arutlege, mis küsimused ja/või probleemid tekkisid artiklite kogumikku valmistades.
Abi võib olla järgmistest videoklippidest.
Kuidas erinevate laadide abil kujundust muuta (MS Word)?
Kuidas erinevate laadide fonti ja kujundust muuta (MS Word)?
Kuidas tekstis pilti paigutada (MS Word)?
Kuidas tekstis pilti kärpida ja pildi suurust muuta (MS Word)?
Kuidas küljendust muuta (MS Word)?
Kuidas sisukorda teha (MS Word)?

Ül 2 hindamine
1p Õpilane on kujundanud artiklite kogumiku.
1p Kogumikus on õpilase artikli juures sobivas kohas foto.
1p Õpilase artikkel on kujundatud vastavalt klassis kokkulepitud nõuetele.
1p Pealkirjad on kujundatud ühtses stiilis.
1p Kogumikule on loodud pealkirjadest automaatselt sisukord.

Ettevalmistus printimiseks, tekstide ja piltide animeerimine

Ülesanne 3
Kujunda tarkvaraga MS PowerPoint õnnitluskaart, millel kasutad fotot ja teksti. Vali ise, kas lood sünnipäevakaardi või mingi teise tähtpäevaga seotud kaardi (näiteks jõulud, uusaasta või Oma kooli päev)
Lisa pildile sobiv tekst. Abi võib olla videoklipist pildile teksti lisamine ja esitluse pildina salvestamine.
Koosta õnnitluskaardist kaks versiooni: printimiseks ja e-kirjaga saatmiseks.
Salvesta töö esitlusena, png-pildina ja jpg (jpeg)-pildina. Võrdle failide mahtu.
Mõtle, millised on nende kaartide kujundamise erinevad võimalused. Katseta, mida võimaldab paber ja mida veebikeskkond?

Ül 3 hindamine
1p Õpilane on kujundanud õnnitluskaardi.
1p Õnnitluskaardil on kasutatud fotot.
1p Õnnitluskaardil on kasutatud teksti.
1p Õnnitluskaardist on salvestatud JPG(JPEG) vormingus fail.
1p Õnnitluskaardist on salvestatud PNG vormingus fail.

Ülesanne 4
Kujunda kutse ühele sündmusele või üritusele. Mõtle, mille poolest erineb kutse õnnitluskaardist.
Uuri erinevaid kutsete näiteid Google’i pildiotsingust.
Kutsel võiks olla järgmine info:
– mis toimub;
– kus toimub;
– millal toimub;
– kes kutsub;
– keda kutsutakse;
– kas ja kellele on vaja teatada osalemisest;
– mida peab veel teadma.
Kas kõik loetletud punktid on kutsel vajalikud? Kas midagi võiks välja jätta? Kas midagi peaks lisama?
Kujunda kutsest kaks versiooni: printimiseks ja e-kirjaga saatmiseks.
Kuidas salvestada dokument printimiseks sobivaks PDF-failiks tarkvaraga MS Word?
Kuidas lisada pildile tekst tarkvaraga MS Word?
Kuidas kasutada Lõikeriista ( Snipping Tool) ekraanipildist osa salvestamiseks pildifailina?
Kuidas salvestada ühepoolne kutse kahe erineva mahuga pdf-failideks tarkvaraga MS Word?

Ül 4 hindamine
1p Õpilane on kujundanud kutse.
1p Kutsel on sündmuse toimumise aeg.
1p Kutsel on sündmuse toimumise koht.
1p Kutsest on salvestatud printimiseks sobiv fail.
1p Kutsest on salvestatud e-kirjaga saatmiseks sobiv fail.

Ülesanne 5
Kujunda sildid, mida kasutada koolimajas sündmusel osalejate juhatamiseks õigesse ruumi.
Salvesta sildid printimiseks sobivas vormingus.
Koosta  siltide paigutaja jaoks juhend, kuhu ja kuidas sildid paigutada. Juhised kirjuta iga slaidi juurde märkmete alale. Seejärel ekspordi esitlus MS Wordi jaotusmaterjalina, kus on slaidide kõrval näha ka sisestatud märkmed.
Abiks on järgmised videoklipid:
Kuidas lisada slaidile nool ja sellele tekst?
Kuidas dubleerida slaidi ja muuta noole suunda?
Kuidas lisada slaidi märkmealale märkmed?
Kuidas salvestada esitlusest printimiseks sobiv fail (iga slaid eraldi lehel)?
Kuidas eksportida esitluse slaidid ja märkmed MS Wordi faili?
Kuidas salvestada MS Word’i fail PDF-failina?

Ül 5 hindamine
1p Õpilane on kujundanud sildid.
1p Siltidel on nooled, millele on lisatud tekst.
1p Sildid on kujundatud nii, et need sobivad printimiseks mustvalge printeriga. Siltidel puuduvad suured värvilised alad.
1p Õpilane on salvestanud sidid printimiseks sobivasse pdf-faili.
1p Õpilane on koostanud siltide paigaldaja jaoks juhendi, milles on slaidide pisipildid ja nende kõrval märkmed, kuhu iga silt tuleks paigutada.

Fotod ja illustratsioonid, 2D piltide loomine, kompositsioon ja kontrastid, variatsioonid piltidest

Ülesanne 6
Pildista digiseadmega 3 kuni 5 erinevat pilti, mida hakkame tunnis uurima ja muutma.
Uurime pildil olevaid värve. Katsetame piltide töötlemise võimalusi ja kujundame igale pildile sobiva raami.
Salvesta pildid arvutisse oma kausta, seejärel asu katsetama. Abiks on järgmised videoklipid.
Kuidas saab fotod tahvelarvutist klassi arvutisse?
Kuidas luua fotoalbum tarkvaraga MS PowerPoint?
Kuidas leida ja kasutada fotol olevaid värvitoone?
Kuidas fotosid PowerPointis muuta saab?
Kuidas lisada fotodele erinevaid raame?

Ül 6 hindamine
1p Õpilane on salvestanud ülesande kausta vähemalt 3 erinevat pilti.
1p Piltidest on loodud fotoalbum tarkvaraga MS PowerPoint.
1p Vähemalt ühele pildile on joonistatud pildil olevate värvidega lihtsad geomeetrilised kujundid.
1p Vähemalt ühte pilti on silmnähtavalt töödeldud.
1p Vähemalt ühele pildile on lisatud samalt pildilt valitud värviga raam.

Ülesanne 7
Pildista ja vali sobivad fotod fotomontaaži või -kollaaži jaoks. Teema (meie) kooliga seotud.
Mõtle, mida soovid kujutada.
Valmista fotomontaaž või fotokollaaž.
Tutvusta oma tööd rühmakaaslastele.
Järgmised näited tehtud fototöötlustarkvaraga Gimp
Kuidas avada korraga mitu fotot?
Kuidas muuta pildid väiksemaks?
Kuidas panna neli fotot üheks pildiks kokku?
Kuidas ühendada kaks fotot sujuva üleminekuga?
Kuidas kleepida pildile osa teisest pildist?

Ül 7 hindamine
2p Õpilane on loonud arvutis fotomontaaži või fotokollaži.
1p Õpilane on kasutanud töö tegemisel mitut fotot.
1p Õpilane on salvestanud valmis töö png-formaati.
1p Õpilane on tutvustanud oma tööd rühmakaaslastele suuliselt või kirjalikult (kirjutanud tehtud töö lühitutvustuse).

Õpitu kordamine ja harjutamine

Lisaülesanne 1
Koosta ja kujunda ühe sündmuse jaoks tänukiri ja/või diplom.
Mõtle, kellele need antakse. Kui suured need peaksid olema.
Valmista töö ette printimiseks.

Lisaülesanne 2
Loo ühe sündmuse tutvustamiseks reklaamplakat või videoklipp.
Sündmuse valimisel mõtle, millist sündmust on mõtet reklaamida. Kes võiks olla sellest sündmusest huvitatud ja kuidas see reklaam huvilisteni võiks jõuda.
Mõtle, millised on erinevad võimalused selle reklaami levitamiseks.

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada arvutiklassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida, luua ja kasutada arvutis kaustasid ja faile, anda kaustadele ja failidele sobivad nimed;
3. kasutada veebipõhiseid multimeedia õppematerjale;
4. luua MS Word’is tekstidokument ja sisestada tekstidokumenti teksti (sh kirjavahemärke jt sümboleid);
5. koostada ja vormistada vastavalt juhendile artikli koolis toimunud sündmusest;
6. lisada teksti juurde pilte ja neid sobivalt paigutada;
7. kasutada erinevaid tekstilaade, muuta tekstide vormingut;
8. luua ja kujundada lihtsamaid tarbetekste lähtudes nende otstarbest;
9. faili printimiseks ja veebis avaldamiseks sobivasse vormingusse salvestada;
10. oskab luua lihtsat animatsiooni.

Hindamine

5 punkti – hinne “5” (väga hea)
4 punkti – hinne “4” (hea)
3 punkti – hinne “3” (rahuldav)
1 ja 2 punkti – hinne “2” (mitterahuldav, töö tuleb valmis teha)
0 punkti – hinne “1” (töö tuleb ära teha vastavalt juhendile)