Digipädevusmudelid

Eestis kehtivad õppijate ja õpetajate digipädevusmudelid, mis on välja töötatud Euroopa Komisjoni digipädevuste mudeli DigComp ja eraldi õpetajatöö konteksti jaoks kohandatud mudeli DigCompEdu baasil.

Õppija digipädevusmudelis on kirjeldatud baastase, mis igal õppijal peaks selgeks saama. Digipädevusmudel on aluseks kooli IKT ainekava koostamisel, milles tuuakse välja konkreetsete alampädevuste kujundamine erinevates õppeainetes.

Link: https://digipadevus.ee/