2. klassi esimene trimester

Sissejuhatus

Õpime tundma distantsõppeks vajalikke veebikeskkondi.

Multimeedia mõiste, tutvus multimeedia aine ja töövahenditega

Ülesanne 1
Multimeedia tundides õpime kasutama arvutit. 2. klassis me kasutame ja loome erinevaid tekste, pilte, animatsioone, videoklippe ja lisame neile helisid. Tekstid, pildid, animatsioonid, videoklipid ja helid salvestame arvutis erinevatesse failidesse. Selleks, et failid hiljem kergesti üles leida, paigutame failid erinevatesse kaustadesse. Iga õpilane loob täna oma kausta, kuhu ta hakkab edaspidi oma töid salvestama.

Loo kooli arvutis oma klassi kausta oma nimega kaust.
Kui aega jääb, tee oma kausta kaks alamkausta, mille nimedeks pane “Tekstid” ja “Pildid”. Sulle on abiks järgmised videoklipid:

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane logib sisse kooli arvutisse.
+ Õpilane leiab oma klassi kausta.
+ Õpilane loob klassi kausta uue kausta.
+ Õpilane on pannud oma kausta nimeks oma nime.
+ Õpilane on loonud oma kausta kaks alamkausta: “Tekstid” ja “Pildid”.

Ülesanne 2
Salvesta tööleht Multimeedia 1 eelmises ülesandes tehtud oma nimega kausta. Töölehe salvestamise näited on tehtud kahe erineva tarkvaraga:

Täida tööleht.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Tööleht “Multimeedia 1” salvestatud õpilase kausta.
+ Töölehe päisesse on lisatud oma nimi.
+ Töölehe päisese on lisatud õpilase klass.
+ Töölehe esimeses tabelis on kustutatud liigsed sõnad.
+ Töölehe teise tabelisse on kopeeritud või kirjutatud sobivad sõnad.

Arvuti ja internet. Turvalisus arvuti kasutamisel

Ülesanne 3
Ava veebiaadress http://et.sheeplive.eu või netilammaste multikate lingid
Leia Netilammaste multifilm, mis sulle loositi.
Vaata multifilmi ja täida selle kohta tööleht Netilambad.
Seejärel vaadake multifilmid läbi koos klassiga.
Iga Netilammaste multifilmi vaatamise järel arutatakse koos läbi, kes olid selle tegelased ja mida me nende tegelaste käitumisest õppida võiksime.
NB! Rääkimist alustab õpilane, kes selle multifilmi kohta eelnevalt töölehe täitis. Teised täiendavad.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Tööleht “Netilambad” on salvestatud oma kausta.
+ Töölehele “Netilambad” on lisatud nimi ja klass.
+ Tööleht “Netiambad” esimene pool on täidetud.
+ Tööleht “Netiambad” teine pool on täidetud.
+ Õpilane oskab arvutist välja logida.

Ülesanne 4
Vaadake klassiga koos videoklippi Lukkudest ja paroolidest ja seejärel arutlege, miks on vaja arvuti ja interneti kasutamisel käituda turvaliselt.

Ülesanne 5
Katseta, kui hästi tunned ohutusnõudeid arvuti ja nutiseadmete kasutamisel ning viisakusreegleid kaaslastega internetis suhtlemisel.
Ava veebiaadress http://laps.targaltinternetis.ee/testid/

Arvuti osad ja tööpõhimõte. Teksti ja graafikaelementide lisamine tekstidokumenti

Ülesanne 6
Salvesta kooli arvutis oma kausta tööleht kolmest erinevast arvutist.
Täida töölehel olevad ülesanded.
Vajadusel kasuta videoklippide abi:

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Tööleht kolmest erinevast arvutist on salvestatud õpilase kausta.
+ Töölehe päisesse on lisatud õpilase nimi ja klass.
+ Töölehe esimeselt lehelt on kustutatud liigsed sõnad.
+ Punktid on liigutatud lausete lõppu (ei ole eraldi lause all järgmisel real).
+ Töölehe teisel lehel on ekraanide alad märgitud helesiniste kujunditega.

Ülesanne 7
Salvesta kooli arvutis oma kausta tööleht klaviatuurist ja hiirest.
Täida töölehel olevad ülesanded.
Vajadusel kasuta videoklippide abi:

Lisaülesanne kiirematele.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Tööleht klaviatuurist ja hiirest on salvestatud õpilase kausta.
+ Töölehe päisesse on lisatud õpilase nimi ja klass.
+ Töölehe esimesel lehel on ümbritsetud piltidel olevad klaviatuurid punase joonega.
+ Töölehe teisele lehele on lisatud sobivatesse kohtadesse nooled.
+ Lisatud nooltel on muudetud värvi.

Ülesanne 8
Salvesta kooli arvutis oma kausta tööleht jutumullide kasutamisest
Täida tööleht. Töölehe täitmisel on sulle abiks videoklipp jutumullide kasutamisest

Arvuti lisaseadmed

Ülesanne 9
Salvesta kooli arvutis oma kausta tööleht arvuti lisaseadmetest.
Täida tööleht.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilane on salvestanud töölehe oma kausta.
+ Õpilane on lisanud töölehe päisesse oma nime ja klassi.
+ Õpilane on täitnud töölehe esimese lehekülje tabeli keskmise veeru.
+ Õpilane on täitnud töölehe esimese lehekülje parempoolse veeru.
+ Õpilane on täitnud töölehe teise lehekülje tabeli.

ISESEISVAD HARJUTUSED KIIREMATELE ÕPILASTELE (ülesanded 10-12)

Internet. Info otsimine

Ülesanne 10
Salvesta kooli arvutis oma kausta infootsingu tööleht.
Täida tööleht. Sulle on abiks videoklipp infootsingu töölehe täitmisest.
Uuri kuidas infootsingu töölehte paremaks teha. Sulle on abiks infootsingu 2. videoklipp.
Kui aega jääb, otsi infot ka loomade ja teiste huvitavate teemade kohta.

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Töölehe “Infootsing” nimes on õpilase nimi.
+ Töölehele “Infootsing” on lisatud sobivaid tekste.
+ Töölehele “Infootsing” on lisatud mürgise marja pilt.
+ Töölehele “Infootsing” on lisatud söödava taime pilt.
+ Töölehele “Infootsing” on lisatud pildi veebiaadress.

Tekstidokumendi loomine. Pildi ja teksti lisamine

Ülesanne 11
Loo tekstidokument tarkvaraga MS Word. Salvesta see oma nimega kausta. Sulle on abiks videoklipp uue faili loomisest.
Leia internetist huvitav pilt, mille kohta soovid jutukest kirjutada.
Salvesta pilt loodud tekstidokumenti. Sulle on abiks videoklipp Internetist pildi kopeerimine MS Wordi.
Sisesta pildi kohale sobiv pealkiri ja oma nimi.
Pildi alla kirjuta jutuke. Sulle on abiks videoklipp pildi juurde jutukese kirjutamisest.
Soovi korral vaata näidistööd, aga ära täpselt samasugust tööd tee. Näidistöö

Ülesanne on arvestatud, kui õpilane on sooritanud järgmised tegevused.
+ Õpilase kausta on loodud Word’i dokument.
+ Loodud Word’i dokumenti on kopeeritud pilt.
+ Pildi alla on kopeeritud pildi veebiaadress.
+ Pildi alla on kirjutatud jutuke.
+ Tööle on lisatud sobivasse kohta õpilase nimi.

Arvuti osad ja tööpõhimõte

Ülesanne 12
Otsi internetist arvutite, nende osade ja lisaseadmete pilte.
Kopeeri pildid tekstidokumenti.
Kirjuta juurde, mis on pildil. Soovi korral kasuta jutumulle või tabelit.
Jutumullide tegemist tutvustati ülesandes 8. Tabeli tegemisel on abiks tabeli tegemisest tarkvaraga MS Word.

Õpitulemused

Õpilane teab, kuidas

  1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
  2. leida arvutist vajaliku kausta, luua ise vajadusel uus kaust ning salvestada sellesse faile;
  3. kasutada õppematerjale veebikeskkonnas Digitaip;
  4. muuta töölehtede tekste tarkvaraga MS Word ning tehtut salvestada;
  5. lisada töölehtedele erinevaid kujundeid ja muuta nende omadusi;
  6. liikuda dokumendi päisevaatesse ja sealt väljuda;
  7. eristada erinevat tüüpi arvuteid, nimetada olulisemaid arvutite osasid ja arvutite lisaseadmeid ning teab nende otstarvet.

Hindamine

Hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist. Kui õpilane on ülesande sooritanud, märgitakse e-kooli hinne “A” koos selgitusega, millised õpitulemused on õpilane omandanud. Kui õpitulemused ei ole omandatud, märgitakse e-kooli “MA” koos selgitusega, mida peab õpilane tegema, et ülesande eest hindeks “A” saada.