2. klassi esimene trimester

Multimeedia mõiste, tutvus multimeedia aine ja töövahenditega

Ülesanne 1
Loo kooli arvutis oma klassi kausta oma nimega kaust. Sulle on abiks videoklipp kausta tegemisest.
Salvesta tööleht Multimeedia 1 oma nimega kausta. Töölehe salvestamist saab vaadata videoklipis Töölehe salvestamise näide.
Täida tööleht.

Arvuti ja internet. Turvalisus arvuti kasutamisel

Ülesanne 2
Ava veebiaadress http://et.sheeplive.eu või netilammaste multikate lingid
Leia Netilammaste multifilm, mis sulle loositi.
Vaata multifilmi ja täida selle kohta tööleht Netilambad.
Seejärel vaadake multifilmid läbi koos klassiga.
Iga Netilammaste multifilmi vaatamise järel arutatakse koos läbi, kes olid selle tegelased ja mida me nende tegelaste käitumisest õppida võiksime.
NB! Rääkimist alustab õpilane, kes selle multifilmi kohta eelnevalt töölehe täitis. Teised täiendavad.

Ülesanne 3
Vaadake klassiga koos videoklippi Lukkudest ja paroolidest ja seejärel arutlege, miks on vaja arvuti ja interneti kasutamisel käituda turvaliselt.

Ülesanne 4
Katseta, kui hästi tunned ohutusnõudeid arvuti ja nutiseadmete kasutamisel ning viisakusreegleid kaaslastega internetis suhtlemisel.
Ava veebiaadress http://laps.targaltinternetis.ee/testid/

Arvuti osad ja tööpõhimõte. Teksti ja graafikaelementide lisamine tekstidokumenti

Ülesanne 5
Salvesta kooli arvutis oma kausta tööleht kolmest erinevast arvutist
Täida tööleht. Töölehe täitmisel on sulle abiks videoklipp Kolm erinevat arvutit.

Ülesanne 6
Salvesta kooli arvutis oma kausta tööleht jutumullide kasutamisest
Täida tööleht. Töölehe täitmisel on sulle abiks videoklipp jutumullide kasutamisest

Arvuti lisaseadmed

Ülesanne 7
Salvesta kooli arvutis oma kausta tööleht arvuti lisaseadmetest.
Täida tööleht.

Internet. Info otsimine

Ülesanne 8
Salvesta kooli arvutis oma kausta infootsingu tööleht.
Täida tööleht. Sulle on abiks videoklipp infootsingu töölehe täitmisest.
Uuri kuidas infootsingu töölehte paremaks teha. Sulle on abiks infootsingu 2. videoklipp.
Kui aega jääb, otsi infot ka loomade ja teiste huvitavate teemade kohta.

Tekstidokumendi loomine. Pildi ja teksti lisamine

Ülesanne 9
Loo tekstidokument tarkvaraga MS Word. Salvesta see oma nimega kausta. Sulle on abiks videoklipp uue faili loomisest.
Leia internetist huvitav pilt, mille kohta soovid jutukest kirjutada.
Salvesta pilt loodud tekstidokumenti. Sulle on abiks videoklipp Internetist pildi kopeerimine MS Wordi.
Sisesta pildi kohale sobiv pealkiri ja oma nimi.
Pildi alla kirjuta jutuke. Sulle on abiks videoklipp pildi juurde jutukese kirjutamisest.
Soovi korral vaata näidistööd, aga ära täpselt samasugust tööd tee. Näidistöö

Arvuti osad ja tööpõhimõte

Ülesanne 10
Otsi internetist arvutite, nende osade ja lisaseadmete pilte.
Kopeeri pildid tekstidokumenti.
Kirjuta juurde, mis on pildil. Soovi korral kasuta jutumulle või tabelit.
Jutumullide tegemist tutvustati ülesandes 6. Tabeli tegemisel on abiks tabeli tegemisest tarkvaraga MS Word.

Õpitulemused

Õpilane oskab
1. kasutada klassi arvutit vastavalt arvutiklassi reeglitele;
2. leida arvutist vajaliku kausta, luua ise uut kausta ja uusi faile ning neid kasutada, ta oskab anda failidele ja kaustadele sobivad nimed;
3. kasutada õppematerjale veebikeskkonnas Digitaip;
4. muuta ja täiendada töölehtede tekste tarkvaraga MS Word ning tehtut salvestada;
5. lisada töölehtedele erinevaid kujundeid ja muuta nende omadusi;
6. liikuda dokumendi päisevaatesse ja sealt väljuda;
7. eristada erinevat tüüpi arvuteid, nimetada olulisemaid arvutite osasid ja arvutite lisaseadmeid ning teab nende otstarvet;
8. otsida internetist etteantud teemal pilte, sh otsingut täpsustada;
9. kopeerida internetist pilti ja selle veebiaadressi MS Word’i dokumenti;
10. kirjutada MS Word’i dokumenti teksti ning paigutada see sobivasse kohta (enne pilti ja pildi järele).

Hindamine

Esimene hinne Arvuti ja internet
1p Õpilane oskab arvutisse sisse logida
1p Teeb oma kausta klassi kausta
1p Tööleht “Multimeedia 1” salvestatud oma kausta
1p Töölehe päisesse on lisatud oma nimi ja klass
1p Tööleht “Multimeedia 1” on täidetud
1p Tööleht “Netilambad” on salvestatud oma kausta
1p Töölehele “Netilambad” on lisatud nimi ja klass
1p Tööleht “Netiambad” esimene pool on täidetud
1p Tööleht “Netiambad” teine pool on täidetud
1p Õpilane oskab arvutist välja logida
Kokku 10 punkti

Teine hinne Arvuti osad ja lisaseadmed
1p Tööleht “Kolm …” on salvestatud oma kausta
1p Töölehel “Kolm …” on lisatud nimi ja klass
1p Töölehe leht “Arvutid” on täidetud
1p Töölehe leht “Ekraan” on täidetud
1p Töölehe leht “Klaviatuur” on täidetud
1p Töölehe leht “Hiir ja hiirekursor” on täidetud
1p Töölehe leht “Arvuti osad” on täidetud
1p Tööleht “Jutumullide kasutamine” on täidetud
1p Töölehe “Arvuti lisaseadmed” tabelid on täidetud
1p Töölehe “Arvuti lisaseadmed” lõppu on kirjutatud jutuke
Kokku 10 punkti

Kolmas hinne Infootsing, jutukesed ja pildid
1p Tööleht “Infootsing” on salvestatud õigesse kausta
1p Töölehe “Infootsing” nimes on õpilase nimi
1p Töölehele “Infootsing” on lisatud sobivaid tekste
1p Töölehele “Infootsing” on lisatud mürgise marja pilt
1p Töölehele “Infootsing” on lisatud söödava taime pilt
1p Töölehele “Infootsing” on lisatud pildi veebiaadress
1p Õpilase kausta on loodud Word’i dokument
1p Loodud Word’i dokumenti on kopeeritud pilt
1p Pildi alla on kopeeritud pildi veebiaadress
1p Pildi alla on kirjutatud jutuke
Kokku 10 punkti